Wchodząca w życie w dniu 1 lipca 2015 r. nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw ma za zadanie ograniczyć możliwość wwożenia i obrotu na terenie Polski substancji psychoaktywnych oraz środków zastępczych, dzięki czemu dostęp do „dopalaczy” ma być znacznie utrudniony.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 875) obejmie kontrolą ustawową substancje chemiczne, które były przedmiotem obrotu handlowego w sklepach z dopalaczami. Ponadto wskazany akt normatywny ma na celu dostosowanie procedur związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem wytwarzania i obrotu substancjami o działaniu psychoaktywnym do obowiązujących i praktykowanych w większości krajów Unii Europejskiej. Do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) - dalej u.p.n. nowelizacja wprowadza definicję "nowej substancji psychoaktywnej". Jest to substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy. Nowelizacja zmienia również definicję ziela konopi innego niż włókniste. Będzie to każda naziemna część rośliny konopi (pojedyncza lub w mieszaninie), z wyłączeniem nasion, zawierająca powyżej 0,20% sumy delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego).

Ustawa nowelizująca wprowadza również obowiązek utworzenia przy ministrze zdrowia zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanego z używaniem nowych substancji psychoaktywnych. W skład zespołu mają wejść eksperci i specjaliści z zakresu nauk chemicznych, farmakologii, toksykologii, psychiatrii, nauk społecznych czy prawnych.

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) nowelizacja ogranicza możliwość wydawania produktów leczniczych o kategorii dostępności "OTC", które zawierają w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, poprzez ustalenie maksymalnego poziomu zawartości wskazanych substancji, niezbędnego do przeprowadzenia skutecznej terapii, w dopuszczalnym okresie bezpiecznego leczenia dla jednej osoby.

Ustawa zmieniająca wprowadza również przepisy, pozwalające farmaceucie lub technikowi farmaceutycznemu na odmowę wydania wskazanych wyżej produktów, jeśli według jego oceny mogą one być wykorzystywane do celów pozamedycznych, które spowodują zagrożenie dla zdrowia lub życia. Ponadto farmaceuci i technicy farmaceutyczni będą mogli odmówić wydania wskazanych produktów osobie, która nie ukończyła 18 roku życia.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw wprowadza również karę pieniężną w wysokości do 500.000 zł za sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta.

Nowelizacja wejdzie w życie w dniu 1 lipca 2015 r. z wyjątkiem kilku przepisów, które wejdą w życie z dniem 1 września 2015 r. i 1 stycznia 2017 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 26 czerwca 2015 r.