W tekście jednolitym ustawy z 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681) zawarto zmiany wprowadzone:

1) ustawą z 6 września 2001 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1382 i Nr 154, poz. 1801 oraz z 2002 r. Nr 32, poz. 300),

2) ustawą z 26 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 223, poz. 2215),

3) ustawą z 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172),

4) ustawą z 30 kwietnia 2010 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620),

5) ustawą z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.),

6) ustawą z 14 czerwca 2012 roku o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.poz. 742),

7) ustawą z 13 lipca 2012 roku o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 908).

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK,