Zapis rozporządzenia powoduje zmianę stanowiska pielęgniarki na pomoc dentystyczną, co, jak podkreśla Rada w swoim oświadczeniu, skutkować będzie degradacją zawodową znacznej grupy pielęgniarek od lat wykonujących zawód w placówkach stomatologicznych. Pielęgniarki te posiadają doświadczenie i wieloletni staż pracy na danym stanowisku oraz wywiązują się ze swoich obowiązków w sposób odpowiedzialny, prezentując dużą wiedzę w tej dziedzinie – zapewnia Rada.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych widząc zagrożenie dla pozycji zawodowej i ekonomicznej pielęgniarek realizujących świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego zgłaszała uwagi do projektu rozporządzenia wnioskując o utrzymanie dotychczasowych zapisów. „Uważamy, że po raz kolejny opinie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych zostały zlekceważone przez decydentów” – oświadcza Rada.

Prezydium NRPiP postuluje zmianę rozporządzenie i umieszczenie w wykazie „stanowiska pielęgniarki z 2 letnim doświadczeniem w wykonywaniu świadczeń stomatologicznych".