W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Zdrowia projektu założeń nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz w liście do Ministra Zdrowia wyraził „głębokie zadowolenie z powodu rozpoczęcia tak bardzo oczekiwanych prac nad ww. nowelizacją oraz wdzięczność za stworzenie środowisku lekarskiemu możliwości uczestniczenia w procesie legislacyjnym od jego najwcześniejszej fazy”.

Zdaniem PNRL, „konieczne jest podjęcie rzeczowej dyskusji z samorządami zawodów medycznych jako bezpośrednimi wykonawcami ustawy w celu wyjaśnienia i doprecyzowania przepisów ustawy, a także wprowadzenia zmian umożliwiających sprawne wykonywanie zadań, które ona określa”.

Źródło: www.mp.pl