25 października 2012 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do lekarzy i lekarzy dentystów o solidarne wsparcie dla akcji protestacyjnej, o której mowa w uchwale programowej XII Krajowego Zjazdu Delegatów OZZL z 19-20 października 2012 r.
Związek Zawodowy Lekarzy w uchwale postuluje o:
- wzrost nakładów na ochronę zdrowia,
- stworzenie systemu wyceny świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem wyceny pracy lekarzy,
- zapewnienie godziwego poziomu wynagrodzeń lekarzy,
- ustawowe zagwarantowanie lekarzom płatnego urlopu szkoleniowego i prawa do odpisywania od podstawy opodatkowania wydatków na kształcenie podyplomowe,
- odstąpienie od nakładania na lekarzy obowiązku weryfikacji prawa pacjenta do refundacji leków i określania stopnia refundacji.
Jak zaznacza Prezydium NRL, te żądania są zgodne ze stanowiskiem samorządu zawodowego.

W apelu czytamy też, że „z uwagi na różne formy prawne, w jakich lekarze i lekarze dentyści udzielają świadczeń zdrowotnych oraz występujące w środowisku medycznym dysproporcje, jeśli chodzi o stopień satysfakcji finansowej z wykonywanej pracy, nie można oczekiwać, aby wszyscy w jednakowym stopniu uczestniczyli w akcji protestacyjnej”. Prezydium apeluje jednak do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów o powstrzymywanie się od działań, które mogą niweczyć skutek podjętej akcji protestacyjnej, w szczególności od takich działań, które zmierzałyby do osiągnięcia osobistej korzyści majątkowej kosztem lekarza, który bierze udział w akcji protestacyjnej.

Źródło: www.nil.org.pl