Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 181) – dalej r.z.m.i.m. zabezpieczenie to zapewniają: 1) zespoły wyjazdowe, 2) patrole ratownicze, 3) punkty pomocy medycznej.
Wśród zespołów wyjazdowych wyróżnia się zespoły bez lekarza, odpowiadające wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego podstawowego oraz zespoły z lekarzem, odpowiadające wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego specjalistycznego. Patrol ratowniczy składa się z co najmniej dwóch osób uprawnionych co najmniej do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i posiada wyposażenie określone w § 4 r.z.w.m.i.m. (torba ratunkowa z wyposażeniem, środki łączności bezprzewodowej umożliwiające natychmiastową łączność z innymi osobami zaangażowanymi w bezpieczeństwo imprezy masowej). W punkcie pomocy medycznej obecne są co najmniej dwie osoby, w tym: 1) lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz 2) ratownik medyczny lub 3) pielęgniarka systemu. Więcej>>>