Nowe stanowiska NRL dotyczące projektów aktów prawnych
\\

5 lipca 2013 r. Prezydium NRL podjęło dwa stanowiska:

- w sprawie projektu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE - NRL uznało za niepokojące pominięcie udziału komisji etycznych w procedurze wydania zezwolenia na badanie kliniczne. Aby zapewnić pełną ochronę uczestników badań klinicznych, wydawanie pozwoleń na badanie kliniczne należy uzależnić od pozytywnej decyzji interdyscyplinarnej i niezależnej komisji etycznej. Warunkiem wydania pozwolenia powinno więc być uprzednie wyrażenie zgody przez komisję etyczną, zaś wydanie negatywnej decyzji przez komisję etyczną musi bezwzględnie skutkować brakiem wydania pozwolenia na badanie kliniczne. Ponadto projekt przewiduje zbyt krótkie terminy na podejmowanie poszczególnych decyzji w ramach procedury wydawania pozwolenia na badanie kliniczne. Prezydium NRL postuluje także wzmocnienie ochrony uczestników badań, poprzez m.in. doprecyzowanie znaczenia zgody uczestnika na udział w badaniu oraz podawanie do wiadomości publicznej wszystkich wyników badań - bez względu na ich pozytywny lub negatywny rezultat;

- w sprawie projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” - Prezydium nie zgłosiło uwag.

Opracowanie: Alicja Plichta, RPE WKP

Źródło: www.nil.org.pl, stan z dnia 9 lipca 2013 r.

\
Data publikacji: 9 lipca 2013 r.