Pytanie Użytkownika LEX Medica:

Czy w związku z niszczeniem dokumentacji medycznej po upływie 20 lat potrzebne jest stworzenie protokołu o likwidacji dokumentacji pacjenta?

Czy można zniszczyć dokumentację w niszczarce po upływie 20 lat, czy należy do tego celu wynająć firmę zewnętrzną?

Czy pacjent powinien być o tym fakcie poinformowany?
 

 

 

Odpowiedź

Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej u.p.p.), podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną co do zasady przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Jak stanowi z kolei art. 29 ust. 2 przywoływanej ustawy, po upływie wskazanego wyżej okresu, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

 

Zobacz też: Sąd: Nieudzielenie informacji o możliwych powikłaniach naraża lekarza na odpowiedzialność >>


Co istotne jednak, dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. W tym miejscu wskazać należy dodatkowo, iż z oczywistych względów pacjentowi może zostać wydana wyłącznie dokumentacja medyczna indywidualna. Regułę taką wysławia zresztą wprost norma § 75 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, zgodnie z którym dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej.

Jako że żaden z przepisów tak ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jak i rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania nie ustanawia szczególnego trybu niszczenia dokumentacji medycznej, przyjąć należy, że proces taki może zostać dokonany w każdy sposób, który wykluczy jakąkolwiek możliwość identyfikacji pacjenta, do którego odnosiła się zniszczona dokumentacja medyczna.

 

 


 

W ocenie autora, koniecznym wydaje się, przynajmniej z praktycznego punktu widzenia, sporządzenie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych i następnie niszczący dokumentację medyczną choćby skróconego protokołu z przebiegu procesu niszczenia. Tylko taki protokół stanowił przecież będzie dowód, że dokumentacja medyczna mogła zostać w ogóle zniszczona, bowiem upłynął już 20-letni okres od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
Ponadto podnieść należy, iż mimo braku ustawowego obowiązku, dobra praktyka w relacjach podmiot leczniczy – pacjent nakazywałaby poinformować pacjenta o planowanym zniszczeniu dokumentacji medycznej i o możliwości złożenia wniosku o wydanie oryginałów dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej, która podlegać miałaby zniszczeniu.

 

Więcej informacji znajdziesz w LEX Medica:

Upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej - POBIERZ WZÓR >>

Archiwizacja dokumentacji medycznej - PROCEDURA >>

Co zrobić z dokumentacją medyczną po sprzedaży gabinetu stomatologicznego? >>