Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2012 i lata następne.

Uwagi należy zgłaszać w formie komentarzy do treści zarządzenia do 8 listopada 2102 r. drogą elektroniczną na adres: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl.

Źródło: www.nfz.gov.pl