NFZ wyjaśnia, że usługa eWUŚ została udostępniona po to, aby umożliwić upoważnionym podmiotom potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez uzyskanie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). W ustawie nie przewidziano możliwości skorzystania z usługi eWUŚ w celu innym niż potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Fundusz w swoim komunikacie zwraca uwagę na treść § 3 pkt 2  dokumentu "Zasady korzystania z Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców - usługa eWUŚ", zamieszczonego na stronie internetowej NFZ,  który mówi, że "Występowanie do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń  przez usługę eWUŚ może odbywać się jedynie w celu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby ubiegającej się o otrzymanie tych świadczeń.".

W związku z tym korzystanie z usługi eWUŚ może odbywać się jedynie w celu potwierdzania prawa do świadczeń osoby ubiegającej się o otrzymanie świadczenia opieki zdrowotnej, nie dowolnej osoby w okolicznościach niezwiązanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Fundusz udziela upoważnienia świadczeniodawcy lub niebędącej świadczeniodawcą osobie uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z 12 maja 2001 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), zwanego dalej "podmiotem", do korzystania z usługi eWUŚ po otrzymaniu od podmiotu zobowiązania do przestrzegania przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności przepisów ustawy z  29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Na Funduszu, jako właścicielu danych, udostępnianych w systemie eWUŚ, ciąży obowiązek ochrony tych danych, stąd w "Zasadach korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców - usługa eWUŚ" NFZ zastrzegł sobie prawo do odebrania upoważnienia do korzystania z usługi eWUŚ w przypadku naruszenia przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności  ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych.

NFZ informuje też, że informacje o nieprawidłowościach w zakresie korzystania z usługi eWUS,  są wynikiem standardowego przetwarzania przez NFZ historii zapytań eWUŚ w celu wykrycia nieprawidłowości, ale pochodzą także od świadczeniobiorców, którzy dociekają swoich praw wiedząc, że świadczeniodawca korzystał z eWUŚ w sposób niedozwolony (np. sprawdzał uprawnienia pomimo, że świadczeniobiorca nie ubiegał się o świadczenie). W przypadkach skierowania skargi rozpoczyna się procedura wyjaśniająca, która może skutkować wszczęciem kontroli zarówno przez NFZ, jak i przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.