Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień i nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie danych niezbędnych do wystawienia recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę oraz świadczeniodawcy. Polegały one na braku lub niepełnych danych pacjenta, braku podpisu lub pieczątki osoby uprawnionej do wystawienia recepty, braku podpisu i pieczątki lekarza przy poprawkach, brak daty czy identyfikatora płatnika.

Stwierdzono także nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków: nieprawidłowe lub niepełne nazwy leków, postaci, dawki, wielkości opakowań i ilości leków oraz sposób dawkowania,  niespełniające wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Wykazano także braki potwierdzenia realizacji recepty, brak recepty, na podstawie której wydano lek, a także realizację recept, na których brak było danych niezbędnych do wystawienia recepty lub recept, na których poprawiono lub dopisano dane bez autoryzacji osoby uprawnionej. Na receptach brak było imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku lub pieczęci lub brak podpisu osoby wydającej. Zanotowano także realizację recept po upływie terminu ich ważności, realizację niezgodnie z odpłatnością określoną na recepcie, wydawanie leku w ilości większej niż na 3-miesięczne stosowanie, w ilości większej niż przepisana przez lekarza lub w ilości większej niż można wydać, gdy lekarz nie określił, poprawił lub określił nieprawidłowo sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku.

Do zanotowanych błędów należało także dzielenie opakowań leków refundowanych lub niepodzielenie leków przepisanych w postaci parenteralnej, wydawanie leków niespełniających wymogów zamiennika, brak lub nieprawidłowe potwierdzenie uprawnień dodatkowych pacjenta, brak kwalifikacji i uprawnień pracownika apteki do realizacji recepty (np. w przypadku wydawania leków psychotropowych).

Zdarzała się realizacja recept na leki refundowane niedopuszczone do obrotu w punktach aptecznych, nieprawidłowa wycena leku recepturowego, realizacja recept na leki recepturowe, w których skład wchodziły substancje nie będące surowcem farmaceutycznym, wydanie leków nie przepisanych na recepcie, realizacja recept wystawionych na nieodpowiednich drukach czy  wydanie leku przed wskazaną na recepcie datą realizacji "od dnia".

W zakresie prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w raportach statystycznych do NFZ kontrole wykazały niepełne lub nieprawidłowe otaksowanie recept (niepełne lub nieprawidłowe dane apteki, niepełne określenie produktów leczniczych, dawek, wielkości opakowania itp.), nieprawidłowe przekazywanie danych z recept w raportach statystycznych (nazwy produktów leczniczych, numer recepty, numer prawa wykonywania zawodu lekarza, data wystawienia recepty, numer PESEL itp.) oraz nieterminowe przekazywanie zestawień refundacyjnych. Stwierdzono także niezgodność między sprzedażą a zakupem produktów leczniczych (brak faktur potwierdzających zakup leków).