Projekt  usuwa też kryterium dysponowania przez oferenta certyfikatem zarządzania jakości ISO.

Projekt przewiduje, że w postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dodatkowo oceniany będzie fakt pozostawania przez oferenta w dniu złożenia oferty stroną umowy zawartej z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o udostępnianie danych koniecznych do określenia taryfy świadczeń, i to w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej objętych przedmiotem postępowania.

Nowym kryterium będzie realizowanie przez oferenta badania satysfakcji pacjenta, które obejmować winno nie mniej niż 10 procent pacjentów, którym udzielono świadczeń w danym zakresie.

Czytaj: NFZ: do 30 listopada 2015 trwa pilotażowa ankieta badania satysfakcji pacjentów>>>

Wyniki badania wraz z metodologią badania winny być publikowane raz na pół roku na stronie internetowej dostępnej przez cały okres obowiązywania umowy. Ponadto zarządzenie rezygnuje w ogóle z kryterium dysponowania przez oferenta certyfikatem zarządzania jakością ISO, pozostawiając w tej materii jako kryterium  oceny ofert dysponowanie certyfikatem akredytacyjnym ministra zdrowia.

Zmiany powinny wejść w życie 1 stycznia 2016 roku. Projekt zakłada również, iż z dniem 31 grudnia 2015 roku moc obowiązującą utraci zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z  23 stycznia 2014 roku w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Opracowano na podstawie komentarza autorstwa Artura Paszkowskiego do projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Komentarz dostępny jest w LEX Ochrona Zdrowia, LEX Przychodnia oraz Serwisie Prawo i Zdrowie.