Według autora pomocny w tych działaniach powinien okazać się, w szczególności, katalog zasad naczelnych prawa obrotu detalicznego, który został – jako novum – sformułowany i scharakteryzowany w książce.

Rafał Jerzy Kruszyński podkreśla, że prawo farmaceutyczne normuje zagadnienia wpływające na życie i zdrowie człowieka. W związku z powyższym, w prawie tym nie ma miejsca na prymat gospodarki, ekonomii, finansów etc. Dla prawa farmaceutycznego, podobnie jak dla całego działu (rozumianego jako zespół gałęzi) prawa ochrony zdrowia, ultima ratio stanowi (czy też stanowić powinna) ochrona zdrowia i życia człowieka. Zrozumienie oraz przyjęcie tej prostej i oczywistej – zdawałoby się – prawdy, napotyka jednak przeszkody. Dochodzi więc do konfrontacji wartości w postaci ludzkiego życia i zdrowia z wartością (czy też może pseudo-wartością) w postaci wyniku ekonomicznego przedsiębiorstw lub sektora gospodarki.

- W mojej książce „Obrót detaliczny lekami. Zagadnienia prawne” zająłem się jedną z części prawa farmaceutycznego, czyli prawem obrotu detalicznego produktami leczniczymi. Dokonałem analizy aktualnego stanu normatywnego, ukazując jego wadliwość (wady aksjologiczne, luki w prawie, sprzeczności regulacji, błędy językowe i inne) oraz sformułowałem postulaty tak de lege lata (dotyczące sposobu rozumienia i stosowania norm obowiązujących aktualnie; choć w niektórych przypadkach wady są na tyle poważne że przepisy nie mogą być zrozumiałe, dopóki nie nastąpi zmiana ich treści) jak i de lege ferenda (proponując nie tylko zasadnicze kierunki zmian ale także konkretne rozwiązania legislacyjne).

Według autora opracowania dla właściwego uregulowania ochrony człowieka (ochrony jego życia i zdrowia) konieczne jest restrykcyjne, a nie liberalne (handlowe) podejście legislacyjne oraz na etapie stosowania prawa do zagadnień farmaceutyczno-prawnych. Dążyć należy drogą wyznaczoną przez niektóre kraje, a wiodącą do urzeczywistnienia koncepcji drug-free-society.

- Każdy człowiek bywa pacjentem i w tym stanie swego bytu potrzebuje skutecznej i rzeczywistej a nie jedynie formalnej, zapewnianej pozornie przez obowiązywanie aktu prawnego, ochrony. Prawo farmaceutyczne powinno być prawem chroniącym człowieka a nie gospodarczy aspekt rzeczywistości społecznej – podkreśla Rafał Jerzy Kruszyński.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób w praktyce stosujących normy prawa farmaceutycznego, w szczególności w obrocie detalicznym lekami - prawników, właścicieli aptek oraz przedstawicieli zawodów związanych z obrotem detalicznym farmaceutykami. Będzie również cennym źródłem informacji dla prawników będących pracownikami naukowo-badawczymi, zainteresowanych zagadnieniami prawnymi obrotu detalicznego produktami leczniczymi.

Książka dostępna jest w księgarni Profinfo.

Rafał Jerzy Kruszyński - radca prawny prowadzący własną praktykę; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskał Medal "Za chlubne studia"; ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi; pracownik UŁ; sekretarz redakcji serii monograficznej "Jurysprudencja" poświęconej kluczowym kwestiom filozofii prawa; autor licznych publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego; uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych konferencji poświęconych tematyce prawa farmaceutycznego.