Od dnia 20 lipca 2016 r. umowa ma być przedłużona.

Na jaki okres możemy przedłużyć kolejną umowę i która to będzie umowa w świetle nowych przepisów obowiązujących od 22 lutego 2016 r.?

33 miesiące na które maksymalnie mogą być zgodnie z nowymi przepisami - zawierane umowy na czas określony - zaczynają biec w tym przypadku od dnia 22 lutego 2016 r. Umowa zawarta od dnia 20 lipca 2016 r. będzie drugą umową na czas określony w rozumieniu aktualnych przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p.

Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.k.p., która weszła w życie 22 lutego 2016 r., wprowadzono szereg zmian w ustawie - Kodeks pracy. Zmiany dotyczą m.in. zawierania umów na czas określony.

Zgodnie z dodanym ustawą zmieniającą art. 251 § 1 k.p. okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Przekroczenie łącznego czasu trwania umów o pracę na czas określony w wymiarze 33 miesięcy lub też zawarcie 4 umowy o pracę na czas określony pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy spowoduje, iż umowa o pracę przekształci się automatycznie z umowy terminowej na bezterminową.

Zgodnie z art. 14 ust. 4 u.z.k.p., do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej, stosuje się art. 251 k.p., jednakże do okresu zatrudnienia, o którym mowa w tym przepisie, wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przypadający od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, a trwająca w tym dniu umowa o pracę na czas określony jest uważana za pierwszą umowę w rozumieniu art. 251 k.p. albo za drugą umowę w rozumieniu tego przepisu, jeżeli została zawarta jako druga umowa w rozumieniu art. 251 k.p.

W przedmiotowym stanie faktycznym umowa 18 stycznia 2016 - 19 lipca 2016 stanowi pierwszą umowę na czas określony w rozumieniu Kodeksu pracy - (bo między tą umową a poprzednią minął miesiąc czasu), a więc pracodawca będzie miał możliwość zawarcia z rzeczonym pracownikiem jeszcze dwóch umów o pracę na czas określony.

33 miesiące na które maksymalnie mogą być zgodnie z nowymi przepisami - zawierane umowy na czas określony - zaczynają biec w tym przypadku od dnia 22 lutego 2016 r. Umowa zawarta od dnia 20 lipca 2016 r. będzie drugą umową na czas określony.