Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych określa:

1) formy samokształcenia ratowników medycznych, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1868 ze zm.);

2) sposób i tryb odbywania doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych;

3) zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych;

4) wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego oraz zaświadczenia o wpisie na tę listę;

5) sposób potwierdzania, dokumentowania i zatwierdzania poszczególnych form doskonalenia zawodowego ratowników medycznych;

6) wzór karty doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Projektowany akt normatywny, podobnie jak obecnie obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia z 14 czerwca 2007 roku w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz.U. Nr 112, poz. 775) zakłada, iż seminarium jako forma kształcenia trwa nie krócej niż 5 godzin zajęć edukacyjnych. W projekcie rozporządzenia określono jednak, iż 1 godzina zajęć edukacyjnych trwa 45 minut.

 

W porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia, w projektowanym akcie normatywnym bez większych zmian pozostawiono dotychczasowy zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, uzupełniając go o konieczność znajomości:

- pomiaru temperatury głębokiej;

- technik asystowania przy drobnych zabiegach chirurgicznych (zszywanie ran, zakładanie drenów);

- zasad stosowania przymusu bezpośredniego;

- zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia mnogiego, masowego oraz zdarzeń z obszaru zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych;

- znamion śmierci:

a) u uratowanej osoby w trakcie prowadzenia przez ratownika medycznego medycznych czynności ratunkowych,

b) po przybyciu na miejsce zdarzenia u osoby, wobec której miały być podjęte medyczne czynności ratunkowe.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: Jacek Tkacz RPE WK

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]