Pytanie
 
Jak ma być prowadzona elektroniczna rejestracja w AOS?
Gdy w poradni pracującej np. 30 godzin w tygodniu posiadającej limit na świadczenia specjalistyczne, limit na świadczenia pierwszorazowe oraz świadczenia onkologiczne powinno się w e-rejestracji ustawić 3 harmonogramy pracy z rozdziałem na wyżej wymieniony podział punktów.
Jak to zrobić?
Czy można wydzielić takie harmonogramy?
Z uwagi na to, iż trzeba podać do e-rejestracji cały harmonogram, który, załóżmy, zapełnią pacjenci, to gdzie rejestrować wizyty kontrolne, które muszą odbyć się np. po zrobieniu badań dodatkowych w celu ustalenia leczenia, jeżeli na koniec kolejki to może oznaczać, że pacjent zostanie zapisany na wizytę za rok. 

Odpowiedź
 
Kwestię organizacji pracy przy prowadzeniu rejestracji elektronicznej ustawodawca pozostawił do decyzji świadczeniodawcy. Wewnętrzny podział harmonogramu pracy na części zarezerwowane dla pacjentów z listy oraz pacjentów kontynuujących leczenie wydaje się w tej sytuacji dopuszczalne, gdyż służy prawidłowej organizacji pracy świadczeniodawcy i zabezpieczeniu prawidłowego cyklu udzielania świadczeń na rzecz każdej z grup pacjentów.
 

Uzasadnienie
 
Kwestię organizacji pracy przy prowadzeniu rejestracji elektronicznej ustawodawca pozostawił do decyzji świadczeniodawcy. Jak wynika z treści § 11 zarządzenia prezesa NFZ z 5 grudnia 2014 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Nr 79/2014/DSOZ, świadczenia w poradniach specjalistycznych, objęte przedmiotem umowy ze świadczeniodawcą, udzielane są zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", którego wzór określony jest w tym załączniku.

Paragraf 2 ust. 2 umowy stanowiącej załącznik nr 2B do zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ powtarza tą wskazówkę, stanowiąc iż świadczenia w poszczególnych zakresach są udzielane zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy ("Harmonogram – zasoby").

Wynika stąd, iż elementem narzuconym przez prawodawcę jest wydzielenie w harmonogramie pracy jedynie poszczególnych zakresów świadczeń, nie zaś godzin pracy poświęconych pacjentom pierwszorazowym (z listy oczekujących) oraz kontynuujących leczenie. Zasadę tę należy uznać za słuszną i tyle, że o terminie wizyty kontrolnej w każdym przypadku winien decydować lekarz (będzie to niekiedy odległość tygodnia, niekiedy zaś kilku miesięcy), nie sposób więc narzucić świadczeniodawcy stosowania jakichkolwiek z góry określonych proporcji w ustalaniu czasu jaki w ramach harmonogramu winien być przeznaczony dla pacjentów kontynuujących leczenie. Problemem powstającym jednak na skutek braku takiej regulacji jest to w jaki sposób świadczeniodawca zapewnić ma pacjentom kontynuującym leczenie właściwy termin kolejnej wizyty w sytuacji konieczności prowadzenia list oczekujących zapełniających harmonogram świadczeń pacjentami pierwszorazowymi.

Kwestia wewnętrznego podziału harmonogramu pracy na części zarezerwowane dla pacjentów z listy oraz pacjentów kontynuujących leczenie wydaje się w tej sytuacji dopuszczalna, gdyż służy prawidłowej organizacji pracy świadczeniodawcy. Pod warunkiem jednak przyjęcia odpowiednich proporcji czasowych dla każdej grupy pacjentów, a zatem możliwości wykazania, że przyjęcie takiego systemu rejestracji nie prowadzi do ograniczenia dostępu do świadczeń w rozumieniu art. 193 pkt 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, co miałoby miejsce w przypadku pozostawienia terminów nie zapełnionych w efekcie przez żadną z grup pacjentów. W obowiązujących przepisach brak jednak bliższych uregulowań w tej sprawie.
 
Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie


Czytaj inne komentarze tej autorki:

Zmiany czasu pracy fizjoterapeuty trzeba wprowadzić do umowy lub regulaminu>>>

Inspektor ochrony radiologicznej podlega kierownikowi podmiotu leczniczego >>>

Podmioty bez kontraktu z NFZ nie muszą prowadzić list oczekujących>>>

Na SOR-ze z centralną izbą przyjęć zamiast ordynatora nie może być zatrudniony koordynator niebędący lekarzem >>>

Iwona Kaczorowska-Kossowska
 
Radca prawny. W 1995 roku ukończyła wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie w 2001 roku aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2001 roku. Specjalizuje się w prawie medycznym i farmaceutycznym, w szczególności w zakresie kontaktów lekarz-pacjent i negocjacjach umów i porozumień w sprawach związanych z prowadzeniem podmiotów leczniczych, praktyk lekarskich i aptek. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, jest prezesem zarządu Fundacji Law4Med, która zajmuje się prawnym wspieraniem środowiska medycznego. Prowadzi Kancelarię Prawa Medycznego i Farmaceutycznego w Gdyni. Współpracuje z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych, organizacjami pracodawców i pracowników ochrony zdrowia.