Resort przypomina, że zgodnie ustawą z 9 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 759) minister zdrowia jest upoważniony do publikowania w drodze obwieszczenia zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych w poszczególnych dziedzinach medycyny.

Będą one opracowywane przez odpowiednie krajowe towarzystwa naukowe i opiniowane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Na podstawie przyjętych zaleceń minister zdrowia przyjmie też mierniki oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, służące świadczeniodawcom do obliczania wskaźników efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego. Dzięki raportowaniu i analizie tych wskaźników możliwe będzie zwiększenie dostępności do kompleksowego leczenia onkologicznego.

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że uproszczona została sprawozdawczość w zakresie prowadzenia list oczekujących w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO). Dotychczas świadczeniodawca przekazywał takie dane w szpitalach i przychodniach co miesiąc właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu NFZ.

Lekarze udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych są uprawnieni do wystawiania kart DiLO w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego. Zrezygnowano z przepisów dotyczących wskaźnika rozpoznawania nowotworów przypisanego lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej. Dotychczas po przekroczeniu minimalnej wartości wskaźnika lekarz podstawowej opieki zdrowotnej tracił możliwość wydawania karty DILO do czasu ukończenia szkolenia z zakresu wczesnego rozpoznawania nowotworów.

Zrezygnowano także z obowiązku zgłoszenia Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego bezpośrednio do Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN) przez lekarza, który stwierdził nowotwór złośliwy. Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że obowiązek ten nie przyczynił się ani do wzrostu zgłaszalności, ani poprawy jakości zgłaszanych danych.
Świadczeniodawcy nadal są natomiast zobowiązani do dokonywania odpowiednich zgłoszeń.

Uproszczona została także zawartość danych w karcie DILO, rezygnacja dotyczy pól zawierających dane związane z Krajowym Rejestrem Nowotworów. Pozwoliło to na istotne zmniejszenie objętości dokumentu. Rozszerzono także zakres diagnostyki i leczenia w ramach pakietu (z „nowotwór złośliwy” na „nowotwór złośliwy lub miejscowo złośliwy”), co umożliwiło objęcie pakietem łagodnych nowotworów centralnego układu nerwowego.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Minister zdrowia podejmuje również działania w innych obszarach, które mają na celu zwiększenie dostępności świadczeń dla pacjentów z chorobami nowotworowymi. Między innymi zaakceptował plan taryfikacji na rok 2018, obejmujący świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w leczeniu chorób nowotworowych.

Resort zlecił także Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wypracowanie założeń do modelu opieki kompleksowej w onkologii – aktualnie trwają prace nad kompleksową diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobami piersi.

Prace obejmują analizę rozwiązań systemowych w innych krajach, przegląd literatury w tym zakresie oraz konsultacje robocze ze środowiskiem medycznym przy uznaniu głosu przedstawicieli organizacji zrzeszających pacjentów. Przygotowywany model składa się z dziewięciu podstawowych modułów: skryning (profilaktyka i edukacja), diagnostyka wstępna i pogłębiona w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenie chirurgiczne (oszczędzające/ radykalne/ paliatywne), leczenie chirurgiczne z zakresu rekonstrukcji piersi, leczenie radioterapią (preferowane warunki wykonania: tryb ambulatoryjny), leczenie systemowe (preferowane warunki wykonania: tryb ambulatoryjny), rehabilitacja onkologiczna – psychofizyczna (w tym edukacja zdrowotna, wsparcie psychologiczne), specjalistyczna opieka onkologiczna (monitorowanie stanu pacjenta po ukończeniu terapii) oraz opieka paliatywna/ hospicyjna.

 

Źródło: www.mz.gov.pl