O takie zmiany w rozporządzeniu w sprawie recept wnioskowała Naczelna Rada Aptekarska.  Projekt rozporządzenia ministra zdrowia proponujący zmiany w tym rozporządzeniu właśnie trafił do konsultacji społecznych.

Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej możesz przeczytać tutaj>>

Jak szacuje Ministerstwo Zdrowia prawo wystawiania recept ma obecnie około pół miliona osób. A zrealizować można je w ok. 14,5 tys. aptek.

 

Jak podkreśla MZ zmiana rozporządzenia wynika z konieczności doprecyzowania kwestii realizacji recept w postaci papierowej. Projekt precyzuje zakres niezbędnych danych do realizacji recept w postaci papierowej. 

Rozporządzenie doprecyzowuje, że dane zamieszczone na recepcie wystawionej w postaci papierowej, nanosi się na awersie recepty w sposób czytelny i trwały oraz niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności recepty, w tym za pomocą wydruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez uszkodzenia recepty.

Doregulowana została także kwestia nadania unikalnego numeru identyfikującego receptę w postaci papierowej. W rozporządzeniu doprecyzowano, że w przypadku recept w postaci papierowej, na których przepisano co najmniej jeden refundowany produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu nadaje unikalny numer identyfikujący receptę.

W przypadku recept wystawianych w postaci papierowej, na których przepisano produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji lub produkty lecznicze, o których mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dane dotyczące unikalnego numeru identyfikującego receptę są przedstawiane dodatkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu w postaci kodu kreskowego tylko w sytuacji, gdy numer ten został nadany.

Zmiany w otaksowaniu recepty

Proponowane zmiany dotyczą również otaksowania recepty wystawionej w postaci papierowej, które podobnie jak w przypadku recepty w postaci elektronicznej polega na wytworzeniu Dokumentu Realizacji Recepty. W tym jednak przypadku zakres danych na Dokumencie Realizacji Recepty powinien być węższy, gdyż część danych znajdujących się na recepcie nie będzie automatycznie przenoszonych z recepty do Dokumentu Realizacji Recepty z uwagi na papierową postać recepty.

Proponuje się uchylenie w § 7 ust. 5 rozporządzenia pkt 1 i 2 odnoszących się do postaci recepty oraz numeru Dokumentu Realizacji Recepty jako elementów porządkowych nie stanowiących danych wprowadzanych do ww. dokumentu.

Można zrealizować receptę nie odpowiadającą wzorowi

Proponuje się również rozszerzenie katalogu wyjątków dotyczących możliwości realizacji recept. Przypadki te nie będą zawężone wyłącznie do recept, na których przepisano produkty lecznicze objęte refundacją. Proponowane przepisy umożliwiają realizację recepty także w przypadku, gdy recepta pod względem graficznym, jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty, a dane na recepcie są zamieszczone w sposób czytelny, w przypadku, gdy nie wpisano lub wpisano w sposób błędny dane podmiotu drukującego, a także w sytuacji gdy na recepcie zostały zawarte inne niż wymagane przez przepisy ww. ustawy informacje lub znaki. Jednocześnie proponuje się dodanie przepisu dotyczącego umożliwienia realizacji recepty w postaci papierowej, poprzez określenie adresu (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli nadano) pacjenta przez osobę wydającą na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę.

Projekt doprecyzowuje również kwestię realizacji recept w postaci papierowej, wskazując wprost, że do dnia 31 grudnia 2018 r. recepty w postaci papierowej mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach.

Z uwagi na niewielki zakres zmian oraz ich doprecyzowujący charakter, proponuje się, aby zawarte w projekcie przepisy weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.