Nabór trwa do 12 grudnia 2016 roku.

Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości ma za zadanie wspieranie instytucji certyfikującej, o której mowa w art. 39 i 41 ww. ustawy w odpowiednim prowadzeniu działań związanych z walidacją i certyfikowaniem kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji poprzez prowadzenie ciągłego monitoringu działań IC oraz dokonywanie okresowej ewaluacji zewnętrznej tych działań.

PZZJ, o której mowa w art. art. 50 ww. ustawy może zostać instytucja, która dysponuje przygotowaną kadrą, posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, posiada wewnętrzny system zapewniania jakości przeprowadzanych procesów, prowadzi aktualnie działalność gospodarczą, nie zalega z podatkami.

 

 

Podmioty zainteresowane powinny złożyć wniosek za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – wypełniając odpowiedni formularz. Do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty, między innymi dotyczące doświadczenia podmiotu, obszaru prowadzenia działalności, systemu zapewniania jakości, braku zaległości z tytułu podatków i składek. Wraz z wnioskiem wnosi się opłatę w wysokości 2.000 zł na konto podane na portalu. Opłata nie podlega zwrotowi.

Złożony wniosek podlega ocenie. W przypadku pozytywnej decyzji, wnioskująca instytucja zostanie wpisana na listę instytucji uprawnionych do pełnienia funkcji PZZJ.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków:
http://kwalifikacje.gov.pl/ogloszenia/252-ogloszenie-o-naborze-na-liste-podmiotow-uprawnionych-do-pelnienia-funkcji-zewnetrznego-zapewniania-jakosci

Szczegółowe informacje dotyczące Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji są dostępne pod adresem:  www.kwalifikacje.gov.pl
     

Źródlo: www.mz.gov.pl