W roku 2016 województwo mazowieckie będzie mogło wykorzystać 2,88 mld zł w ramach dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Na informatyzację ochrony zdrowia będzie przeznaczone 23,48 mln zł.

W 2016 roku informatyzacja ze środków unijnych w ramach RPO WM będzie dotyczyć  e-kultury, e-zdrowia i e-edukacji. Poza tymi naborami dofinansowane (119,09 mln zł) zostaną projekty dotyczące e-usług prowadzone w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) – dotyczące strategii ZIT, obejmującej Warszawę i 39 gmin wokół.

Na projekty B+R (badania prowadzone przez firmy samodzielnie lub we współpracy z jednostką naukową), tworzenie odpowiedniego do tego zaplecza (zarówno aparaturę, sprzęt, jak i technologię) oraz na poszukiwanie nisz rozwojowych i innowacyjnych przewidzianych jest 234,84 mln zł wsparcia.

- Jeszcze w tym roku uruchomimy konkurs dla przedsiębiorców na bony na projekty badawczo-rozwojowe, a także nabory skierowane do samorządów, w których będzie można zdobyć środki na termomodernizację budynków użyteczności publicznej – mówi p.o. dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski.

Wsparcie będzie dotyczyło także rewitalizacji obszarów zdegradowanych, przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego czy ratowanie zabytków lokalnych. Na wsparcie będą mogły liczyć ochotnicze straże pożarne, uczelnie i samorządy.

Środki unijne będą przeznaczone między innymi dla małych i średnich przedsiębiorstw, budowę społeczeństwa informacyjnego, gospodarkę niskoemisyjną, odnawialne źródła energii czy działania prospołeczne. W sumie naborów i konkursów będzie kilkadziesiąt. Już w pierwszym kwartale 2016 roku ma się pojawić 12 konkursów. Wśród nich dotyczące wsparcia inicjatyw ważnych społecznie - tworzenia miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej i dotacje na edukację dorosłych (oba w lutym) oraz dofinansowanie do rozwoju usług społecznych na rzecz aktywnej integracji dla osób niesamodzielnych i starszych (w marcu).

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mazovia.pl, stan z dnia 25 listopada 2015 r.