Zarządzene nr 10/2014/DGL zmienia zarządzenie nr 26/2012/DGL z dnia 10 maja 2012 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

W związku z nową listą refundacyjną obowiązującą od 1 marca 2014 roku konieczne było wprowadzenie zmian w załączniku nr 1n "Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii" i dodanie nowego leku refundowanego – Lonquex.

Zarządzenie zmieniające weszło w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2014 roku. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia nr 26/2012/DGL w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie zarządzenia nr 10/2014/DGL.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK