O uchylenie ustawowego zakazu dostępu do tych testów uprzednio Naczelna Rada Lekarska bezskutecznie zwracała się do Ministerstwa Zdrowia.

We wniosku do Trybunału Naczelna Rada Lekarska wskazała, że:

1) art. 16r ust. 12 zdanie 2 ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 13 ustawy z 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dotyczy PES), jest niezgodny z art. 61 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

2) art. 14a ust. 11 ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 9 ustawy z 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dotyczy LEK i LDEK), jest niezgodny z art. 61 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Czytaj: Prezes NRL interweniuje do RPO ws. dostępności do testów PES >>>

Zaskarżone przepisy przewidują, że zadania testowe nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

We wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Rada wskazała, że w ocenie sądów administracyjnych zadania testowe PES, LEK i LDEK są dokumentem urzędowym zawierającym w sobie informacje wykorzystywane przez organ, służące realizacji jego zadań, a więc stanowiące informację publiczną.

„Za niezgodne z Konstytucją NRL uznała, stworzenie odrębnego, niczym nieuzasadnionego, przepisu, który wyłącza udostępnianie tych pytań w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem NRL nie zaszła żadna z wymienionych w art. 61 ust. 3 Konstytucji przesłanek pozwalających ograniczyć dostęp do zadań testowych jako informacji publicznej” – stwierdza radca prawny Naczelnej Izby Lekarskiej.

Pismem z 11 marca 2015 roku prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Rzepliński powiadomił Naczelną Radę Lekarską, że sprawę przyjęto do rozpatrzenia.