Jak przypomina Prezes NRL w sprawie statusu treści pytań egzaminacyjnych PES wypowiadały się już wielokrotnie sady administracyjne. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 21 lipca 2011 r. sygn. akt I OSK 678/11 , zadania testowe użyte w trakcie PES są dokumentem urzędowym zawierającym w sobie informacje wykorzystywane przez organ, służące realizacji jego zadań, a więc stanowiące informację publiczną.

Naczelna Izba Lekarska stoi na stanowisku, że regulacja prawna zamieszczona w art. 16r ust. 12 ustawy o zawodach lekarza i lekarz dentysty jest niezgodna z Konstytucją, dlatego zwracam się do Rzecznika Praw Obywatelskich o wyrażenie poglądu w tej sprawie oraz podjęcie działań zmierzających do uchylenia tego przepisu lub skierowanie w tej sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.
Podobne zarzuty dotyczą ograniczeń w dostępie do pytań z Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK).

Źródło: www. nil.org.pl