Lekarz nie wystawi ZUS ZLA bez NIP-u pracodawcy
\\

ZUS przypomina, że pomimo wejścia w życie systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), do wypisania przez lekarza zwolnienia lekarskiego nadal konieczny jest NIP pracodawcy. Musi go przedstawić ubezpieczony.

Od stycznia w dużej części zakładów opieki zdrowotnej, które mają podpisane kontrakty z NFZ działa system elektronicznej weryfikacji ubezpieczenia pacjentów (eWUŚ). Pozwala on na szybkie i sprawne sprawdzenie, czy dany pacjent ma prawo korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Wprowadzenie tego rozwiązania nie jest tożsame z brakiem konieczności posługiwania się w przychodniach NIP-em pracodawcy. Numer Identyfikacji Podatkowej pracodawcy nadal jest niezbędny w celu otrzymania zwolnienia. Prawo w tym aspekcie nie uległo zmianie. Stąd też obecnie obowiązujące formularze zwolnień lekarskich tj. ZUS ZLA nadal zawierają pozycję "NIP płatnika składek".

Zaświadczenie lekarskie zawierać powinno (w kolejności): PESEL ubezpieczonego, jego imię i nazwisko, adres, pod którym przebywać będzie w trakcie trwania zwolnienia, daty graniczne zwolnienia, wskazania lekarskie i kod literowy zwolnienia, identyfikator lekarza, datę wystawienia zwolnienia, podpis i pieczątkę lekarza oraz pieczęć zakładu opieki zdrowotnej. Od 1 września 2012 r. nie ma natomiast obowiązku posługiwania się w drukach zwolnień NIP-em ubezpieczonego, chociaż taka pozycja w formularzach ZUS ZLA nadal występuje.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 22 stycznia 2013 r.

\
Data publikacji: 22 stycznia 2013 r.