Leczenie udarów nie wymaga posiadania wyodrębnionego oddziału szpitalnego
\\

W celu udzielania świadczeń w zakresie leczenia udarów podmioty lecznicze mogą posiadać albo wyodrębniony oddział leczenia udarów, albo co najmniej 4 łóżka intensywnej opieki medycznej i co najmniej 12 łóżek rehabilitacji neurologicznej (udarowej) w oddziale neurologii – wpisanych w rejestrze.

6 sierpnia 2012 r. Prezes Funduszu podpisała Zarządzenie nr 49/2012/DSOZ, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Zarządzenie to stanowi wykonanie decyzji Ministra Zdrowia z 29 czerwca 2012 r. i wprowadza alternatywność spełniania przez świadczeniodawców, udzielających świadczeń w zakresie leczenia udarów (rozliczanych grupami A48, A51) wymogu posiadania wyodrębnionego oddziału leczenia udarów albo wymogu posiadania co najmniej 4 łóżek intensywnej opieki medycznej i co najmniej 12 łóżek rehabilitacji neurologicznej (udarowej) w oddziale neurologii – wpisanych w rejestrze.

Po 6 sierpnia 2012 r., o ile będzie zachodziła potrzeba przeprowadzenia w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie neurologia – hospitalizacja, neurologia – hospitalizacja – A48, A51, będą one przeprowadzane na nowych warunkach.

Umowy zawarte w wyniku tych postępowań pozwolą na rozliczanie świadczeń w zakresie leczenia udarów (poprzez grupy A48, A51) również przez świadczeniodawców, nieposiadających wyodrębnionego oddziału leczenia udarów, lecz spełniających pozostałe warunki dla świadczenia gwarantowanego „Leczenie udaru mózgu w oddziale udarowym”.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 8 sierpnia 2012 r.

\
Data publikacji: 8 sierpnia 2012 r.