Przez ostatnich kilka miesięcy, od kiedy wybuchał pandemia koronawirusa, wielu pacjentów zderzyło się ze ścianą w postaci zamkniętych drzwi ich przychodni rodzinnych.  W konsekwencji do NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta zaczęły trafiać skargi na przychodnie POZ. Obie instytucje wszczęły kontrole. Kontrolerzy Funduszu ruszyli z nimi w końcówce lipca, po przerwie spowodowanej izolacją. W związku z sygnałami płynącymi od pacjentów.

Narodowy Fundusz Zdrowia zaczął  od weryfikacji  możliwości telefonicznego kontaktu z placówką medyczną, trybu pracy personelu, możliwości rejestracji do lekarza, a także osobistego kontaktu z medykiem w celu przeprowadzenia badania fizykalnego. NFZ sprawdził już blisko 9 tys. placówek POZ w całym kraju, a w sytuacjach uzasadnionych podjął decyzję o wszczęciu postępowania kontrolnego. Obecnie NFZ prowadzi 57 takich postępowań.

Kontrole NFZ w zamkniętych przychodniach

- Typując podmioty do kontroli NFZ wziął pod uwagę m.in. skargi pacjentów dotyczące konkretnych podmiotów oraz zauważalny wzrost liczby pacjentów z danego podmiotu korzystających ze świadczeń udzielanych w ramach Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych bądź Izb Przyjęć. Wzrost ten dotyczył głównie świadczeń podstawowych jak: porada lekarska, podstawowe badania diagnostyczne czy opieka pielęgniarska - tłumaczy Sylwia Wądrzyk, rzecznik prasowy NFZ.

Zaznacza jednak, że kontrole są w toku i wobec placówek medycznych nie wyciągnięto jeszcze żadnych konsekwencji. A Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego wskazuje na Twitterze, że nie widać aby skala problemu była duża, ale przychodnie w żaden sposób niedostępne dla pacjentów, to patologia, którą należy wypalić gorącym żelazem.

 

W prowadzonych kontrolach NFZ współpracuje z Rzecznikiem Praw Pacjenta. Ten zaś odnotował znaczący wzrost zgłoszeń, dotyczących braku dostępu do świadczeń zdrowotnych nie tylko w  przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, ale także ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

W ostatnim tygodniu pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta dokonali weryfikacji 24 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie grodziskim województwa mazowieckiego. Celem weryfikacji było sprawdzenie, czy na terenie powiatu występują problemy z:

  • zarejestrowaniem się do lekarza za pośrednictwem telefonu;
  • zarejestrowaniem się do lekarza osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej;
  • uzyskaniem wizyty osobistej;
  • dostępnością do leków – wizyty recepturowe;
  • wizytami domowymi.

 

Do 80 proc. przychodni nie można się zarejestrować

Działania prowadzone przez Rzecznika wykazały, że w 79 proc. sprawdzanych placówek nie można zarejestrować się osobiście do lekarza np. jest brak możliwości wejścia do przychodni, do 12 proc. placówek nie można się dodzwonić, a z 8 proc.  kontakt jest utrudniony. W 13 proc. placówek, pomimo kontaktu telefonicznego, nie było możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego, zarówno w dniu zgłoszenia jak i kolejnych dniach. 

W przypadku przychodni, w których wystąpiły nieprawidłowości Rzecznik skieruje wystąpienie o podjęcie działań naprawczych. W przypadku braku ich realizacji zostaną podjęte stosowne kroki, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Narodowego Funduszu Zdrowia – przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny zapewnić dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.