Konsultanci w ochronie zdrowia mogą już składać oświadczenia o możliwym konflikcie interesów
\\

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie określające wzory oświadczeń, do składania których zobowiązani są konsultanci w ochronie zdrowia. Ich składanie ma wpłynąć między innymi na zapewnienie bezstronności i niezależności konsultantów.

W dniu 11 września 2014 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 1135), dzięki której ma wzmocnić się rola konsultantów, jako podmiotów doradczych Ministra Zdrowia. Zgodnie z przepisami ustawy zmieniającej, kandydaci na konsultantów są zobowiązani do złożenia odpowiedniego oświadczenia dotyczącego możliwego konfliktu interesów oraz aktualizowania informacji w trakcie pełnienia funkcji. W oświadczeniach, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 1207), konsultant oświadcza między innymi czy jest/nie jest członkiem organów spółek handlowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji lub przedstawicielem albo pełnomocnikiem przedsiębiorców wykonujących działalność leczniczą, a także czy np. wykonuje zajęcia zarobkowe na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, zawartej z podmiotem wykonującym działalność leczniczą.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 września 2014 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 11 września 2014 r.

\
Data publikacji: 11 września 2014 r.