Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs dla przedsiębiorców na działania w zakresie CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej - w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego - na realizację projektów, polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się uwzględnianie w działalności biznesowej jej aspektów społecznych i środowiskowych.

Wsparcie na wdrożenie CSR może być udzielone mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcom.

Całkowita wartość wsparcia dla MŚP w ramach obecnego naboru wynosi 2.366.885 zł. W ramach konkursu firmy z województw łódzkiego, opolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego otrzymają łączną sumę 473.377 zł.

Dofinasowanie może być przyznane na realizację projektu, którego zakres obejmuje co najmniej jeden z obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu: środowisko naturalne, relacje z personelem przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie społeczne.

Obszar pierwszy odnosi się do działań skierowanych na ochronę środowiska i inwestycji minimalizujących wpływ przedsiębiorstwa na środowisko, drugi dotyczy wszelkich działań związanych z zaangażowaniem w kwestie pracownicze. Natomiast projekty realizowane w ramach trzeciego obszaru obejmują działania przedsiębiorstwa na rzecz rozwoju otoczenia, w którym funkcjonuje i na które oddziałuje.

Działania realizowane w ramach projektu muszą być zgodne ze strategią CSR przyjętą w przedsiębiorstwie lub wynikać z innych dokumentów strategicznych firmy (takich jak na przykład statut).

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 100.000 zł, przy czym może ono stanowić do 70 procent całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski można składać od 11 stycznia 2016 do 8 lutego 2016 roku do godz. 16:30.

Kolejność ich składania nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu wsparcia na wdrożenie CSR.

Pełna dokumentacja konkursu dostępna na stronie www.csr.parp.gov.pl.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, stan z dnia 17 grudnia 2015 r.