Odpowiedź

Obowiązujące przepisy prawne nie stanowią wyraźnego zakazu udziału kierownika podmiotu leczniczego w komisji konkursowej na stanowisko przełożonej pielęgniarek. Żaden przepis nie stanowi jednak, że kierownik wchodzi w skład komisji konkursowej.
Z art. 49 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) wynika, że w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko przełożonej pielęgniarek, a konkurs na to stanowisko ogłasza kierownik podmiotu leczniczego. Z kolei z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. Nr 182) - dalej r.p.k. wynika, że konkurs na stanowisko przełożonej pielęgniarek przeprowadza komisja konkursowa powołana przez kierownika podmiotu leczniczego (§ 3 w zw. z § 2 pkt 1 r.p.k.). W skład komisji konkursowej, w przypadku, gdy postępowanie konkursowe dotyczy stanowiska przełożonej pielęgniarek, zgodnie z § 10 pkt 4 r.p.k., wchodzą:
1) przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego jako przewodniczący komisji,
2) od trzech do sześciu przedstawicieli kierownika podmiotu leczniczego,
3) przedstawiciel okręgowej rady lekarskiej właściwej ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego,
4) przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym, z wyjątkiem konkursu na stanowisko przełożonej pielęgniarek,
5) dwaj przedstawiciele okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na siedzibę podmiotu leczniczego,
6) przedstawiciel właściwego towarzystwa naukowego.
Przepis ten mówi o przedstawicielach kierownika podmiotu leczniczego, a nie – o kierowniku. Rozporządzenie nie określa kto może być takim przedstawicielem (oczywiście ma tu zastosowanie zasada ogólna z § 5 r.p.k., określająca kto nie może być powołany w skład komisji konkursowej). Pojęcie przedstawiciel należy więc rozumieć zgodnie z jego znaczeniem przyjętym w języku potocznym, a więc przedstawiciel to osoba reprezentująca kogoś lub coś. Kierownik nie jest swoim reprezentantem, co przemawia przeciwko przyjęciu możliwości, że kierownik może wchodzić w skład komisji konkursowej.
Na marginesie można dodać, że powołanie przez kierownika samego siebie w skład komisji konkursowej (przepisy rozporządzenia mówią o powołaniu danej osoby w skład komisji konkursowej) nie jest przesłanką unieważnienia konkursu wymienioną w § 8 r.p.k., z wyjątkiem sytuacji określonych w § 5 r.p.k. (tj. m.in. gdy między kierownikiem a osobą, której dotyczy postępowanie konkursowe, istnieje stosunek prawny lub faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości co jego bezstronności).

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawo i Zdrowie