Dokument ten jest wydawany w postaci zestawienia wyszczególniającego rodzaje i masę zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, poddanych unieszkodliwieniu w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.

Dokument może mieć formę papierową, opatrzoną podpisem posiadacza odpadów, który unieszkodliwił  je w sposób określony w art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, lub dokumentu elektronicznego, podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

Dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych jest przekazywany wytwórcy tych odpadów oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce ich wytwarzania.

Rozporządzenie, które wprowadza nowy wzory, czyli rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. poz. 107), zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 22 stycznia 2014 roku.