Jedna z firm złożyła nam zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ale na dole zaświadczenia jest informacja urzędu, że zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie do postępowania przetargowego, a my jesteśmy SP ZOZ-em. Wezwałam firmę do uzupełnienia zaświadczenia, ale przysłano mi takie same pismo.
Czy mogę przyjąć takie zaświadczenie, czy też muszę odrzucić ofertę?

W przedstawionym w pytaniu stanie faktycznym, należy przychylić się do stanowiska zadającego pytanie, iż przedmiotowy dopisek na zaświadczeniu, wskazujący na cel wydania tegoż dokumentu, nie powinien stanowić o jego nieważności.
Do dnia 30 grudnia 2009 r. cel wydania przedmiotowego zaświadczenia wynikał wprost z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.) i było nim potwierdzenie, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.; dalej jako: p.z.p.). W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w § 1 ustawodawca wskazał, że w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p., zamawiający, w zależności od wartości przedmiotu zamówienia żąda lub odpowiednio może żądać pewnych określonych dokumentów, wśród których nie wymienia się już jednak aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Podkreślić należy, że jednym z warunków, których spełnienie musi wykazać wykonawca nadal jest posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Z kolei prawo stanowi, iż podstawą do prowadzenia działalności gospodarczej jest uzyskanie wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji. W świetle powyższego, zaświadczenie potwierdza, że dany podmiot, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, ma prawo do wykonywania określonej działalności gospodarczej, a nie fakt wydania zaświadczenia na potrzeby konkretnego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Zaświadczenie zawsze przecież będzie w danym czasie identyczne niezależnie od tego, na potrzeby jakich postępowań o udzielenie zamówień publicznych będzie wydawane. Jeżeli zatem zaświadczenie w pozostałym zakresie (tj. poza przedmiotowym dopiskiem) nie budzi wątpliwości i jest zaświadczeniem wydanym w terminie, to brak jest podstaw do zakwestionowania go.
Odrębnym problemem, który powinien rozważyć zadający pytanie pozostaje ten, który wynika z okoliczności uprzedniego wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentacji, zwłaszcza, że obecnie zamawiający prawdopodobnie chce stanąć na stanowisku, iż już pierwotnie przedłożony przez wykonawcę dokument był prawidłowy. Ustawodawca przewidział możliwość wzywania wykonawców do uzupełnienia lub poprawy dokumentów (art. 26 ust. 3 p.z.p.). Jednocześnie jednak z art. 24 ust. 2 pkt 4 p.z.p. wynika, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Mając na uwadze fakt, że po wezwaniu wykonawca dostarczył ponownie identyczny dokument, to nie można w tym przypadku mówić o poprawie dokumentu, który został przecież uznany za błędny. Faktycznie zatem mamy do czynienia z wypełnieniem dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt 4 p.z.p.
Paulina Soszyńska