Jakie są obowiązki szpitala na wypadek śmierci pacjenta?

Obowiązki szpitala związane ze śmiercią pacjenta zostały uregulowane w art. 28 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - dalej u.dz.l. oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta - dalej r.p.z.

Obowiązki szpitala wynikające z art. 28 ust. 1 pkt 2 u.dz.l. to:

- przygotowanie zwłok do wydania rodzinie lub uprawnionej instytucji (np.: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) poprzez ich umycie i okrycie;

- przechowywanie zwłok zmarłego pacjenta do 72 godzin od chwili zgonu.

Przedłużenie okresu przechowywania zwłok w chłodni szpitala, zgodnie z art. 28 ust. 4 u.dz.l. może nastąpić w następujących sytuacjach:

- rodzina lub instytucja nie są w stanie ich odebrać w przeciągu 72 godzin;

- w sprawie zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze, a prokurator nie wydał zgody na pochowanie zwłok;

- nastąpiły inne ważne przyczyny - wtedy przechowywanie zwłok zmarłego może nastąpić za zgodą rodziny lub instytucji, bądź na ich wniosek.

Na podstawie rozporządzenia w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych w szpitalu, szpital ma następujące obowiązki:

- osoba wskazana w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego zawiadamia lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego o śmierci pacjenta (§ 1 r.p.z.);

- dokonanie oględzin zwłok przez lekarza, stwierdzenie zgonu, wystawienie karty zgonu lub podjęcie decyzji o sekcji zwłok (§ 2 ust. 1-2 r.p.z.);

- powiadomienie rodziny lub instytucji uprawnionych do pochówku o zgonie (§ 2 ust. 3 r.p.z.);

- pielęgniarka przekazuje kartę zgonu do kancelarii przedsiębiorstwa podmiotu (§ 2 ust. 4 r.p.z.);

- pielęgniarka wypełnia kartę skierowania zwłok do chłodni lub zakładu pogrzebowego (§ 3 ust. 1-3 r.p.z.);

- założenie przez pielęgniarkę zmarłemu pacjentowi identyfikatora (§ 3 ust. 1 r.p.z.).

W regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą (art. 24 ust. 1 pkt 11 u.dz.l.) powinny znaleźć się zapisy określające osoby odpowiedzialne za następujące czynności:

- powiadomienie lekarza dyżurnego lub leczącego o śmierci pacjenta;

- powiadomienie rodziny lub innej osoby wskazanej przez pacjenta w chwili przyjęcia do szpitala o zgonie;

- ubranie, umycie i wydanie zwłok osobie uprawnionej do pochówku.

Ponadto zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów lekarz pobierający ze zwłok ludzkich komórki, tkanki lub narządy jest obowiązany zapewnić nadanie zwłokom należytego wyglądu.

Zgodnie z art. 31 ust. 4 u.dz.l. w przypadku jeżeli zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu pacjenta było działanie przestępcze należy powiadomić o tym policję bądź prokuraturę.