Jaką stawką VAT należy opodatkować usługi logopedyczne świadczone przez osobę fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą?

Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy osoba fizyczna, o której mowa, jest uprawniona do wykonywania zawodu logopedy.

Zwolnienia od podatku obejmujące usługi w zakresie opieki medycznej określają przepisy art. 43 ust. 1 pkt 18-19a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. oraz § 3 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Przepisy te zwalniają od podatku, między innymi, usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – dalej u.d.l.

 [-OFERTA_HTML-]

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 u.d.l., przez osobę wykonującą zawód medyczny rozumie się osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Do zawodów medycznych zalicza się m.in. zawód logopedy (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 sierpnia 2013 r. - IPTPP1/443-413/13-4/MH).

W konsekwencji jeżeli osoba fizyczna, o której mowa, jest uprawniona do wykonywania zawodu logopedy, świadczone przez nią usługi logopedyczne (jako usługi służące poprawie zdrowia) są zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c u.p.t.u.). W przeciwnym razie (jeżeli osoba fizyczna, o której mowa, nie jest uprawniona do wykonywania zawodu logopedy) świadczone przez tę osobę usługi logopedyczne są opodatkowane VAT według stawki podstawowej 23%.