Jaka odpowiedzialność grozi kierownikowi apteki za to, że zatrudnił technika farmacji?
Miała ona donieść wymagany dokument - nie zrobiła tego jednak. Zatrudnienie trwało rok. Rozwiązanie umowy nastąpiło za porozumieniem stron. Przez ten rok pracowała w aptece jako technik farmacji bez wymaganych uprawnień.
Omawiane zagadnienie wskazuje na dwie sytuacje. Odpowiedzialność kierownika apteki w czasie zatrudnienia osoby niespełniającej określonych wymagań dla technika farmacji oraz odpowiedzialność po upływie tego czasu.

W obu powyższych przypadkach przepisy nie wskazują na dodatkową odpowiedzialność karną bądź administracyjną w tym zakresie i ograniczona jest ona do odpowiedzialności w zakresie naruszenia obowiązku, o którym mowa w art. 88 ust. 5 pkt 6 i art. 90 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) - dalej u.p.f. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych (Dz. U. Nr 187, poz. 1566) jedną z danych wpisywanych w ewidencji jest wskazanie numeru i daty wydania dyplomu (świadectwa) ukończenia szkoły. Brak tego elementu powoduje, iż organ kontroli (właściwy Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny) może wezwać kierownika apteki do uzupełnienia ewidencji (zob. art. 122k u.p.f.). Bezskuteczność wezwania może natomiast skutkować wystosowaniem przez inspektora pisma do samorządu aptekarskiego ze wskazaniem, iż kierownik apteki nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki.
Podobny problem może wystąpić w sytuacji, gdy osoba niebędąca technikiem farmaceutycznym już przestała pracować, ale w wyniku jej działań nastąpiły błędy (np. przy wydaniu leku), które stanowią przedmiot kontroli.

Jednakże w przypadku, gdy podczas zatrudnienia osoby nieposiadającej kwalifikacji technika farmaceutycznego nie nastąpiły żadne zdarzenia negatywne oraz organy Inspekcji Farmaceutycznej nie dokonywały kontroli apteki w zakresie prowadzonej ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych, to kierownikowi apteki nie grozi żadna odpowiedzialność za zdarzenia, które już minęły (brak odpowiedzialności post factum).
Na koniec należy wskazać, iż sama osoba nieuprawniona, która będąc zatrudniona w aptece będzie wydawała leki podlega karze grzywny, o której mowa w art. 131 ust. 2 u.p.f.
Dobrawa Biadun