Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i Zdrowie

Ile czasu ważne jest skierowanie do dziennego ambulatoryjnego oddziału psychiatrycznego?

Czy takie skierowanie jest ważne tylko 14 dni do dnia zapisania się na listę oczekujących?

Czy takie skierowanie jest, jak do innych specjalistów, ważne bezterminowo?

Na przykład skierowanie wystawiono w lutym, a pacjent zapisuje się na listę oczekujących w kwietniu.

Odpowiedź:

Z uwagi na okoliczność, iż świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowane zarówno w warunkach oddziału/ośrodka dziennego (jak również w warunkach ambulatoryjnych) nie mają charakteru świadczeń całodobowych, a jednocześnie zostały one wyraźnie wyodrębnione od świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych, przyjąć należy, iż w ich przypadku nie będą znajdowały zastosowania przepisy art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) - dalej u.o.z.p., zgodnie z którym ważność skierowania wygasa po upływie 14 dni. W konsekwencji uznać należy, iż skierowanie do oddziału dziennego (czy też do objęcia opieką w warunkach ambulatoryjnych) będzie ważne dopóty, dopóki istnieje przyczyna i cel jego wystawienia, tj. dopóki mówić można o względach medycznych uzasadniających udzielenie świadczenia zdrowotnego.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1386 z późn. zm.), świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowane są w warunkach stacjonarnych (psychiatrycznych, leczenia uzależnień i w izbie przyjęć), dziennych (psychiatrycznych oraz leczenia uzależnień), a także ambulatoryjnych (psychiatrycznych i leczenia środowiskowego oraz leczenia uzależnień).

Jak stanowi z kolei art. 11 u.o.z.p., orzeczenie o stanie zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi, opinię lub skierowanie do innego lekarza lub psychologa albo podmiotu leczniczego lekarz może wydać wyłącznie na podstawie uprzedniego osobistego zbadania tej osoby. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni, przy czym wskazany okres ważności skierowania ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego pod warunkiem wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z., w terminie 14 dni od dnia wystawienia skierowania. Tożsame reguły dotyczącej ważności skierowania do szpitala psychiatrycznego określone zostały przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz. U. poz. 854) - dalej r.p.p.s.p. I tak zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 do r.p.p.s.p., określającego wzór skierowania do szpitala psychiatrycznego, skierowanie takie ważne jest 14 dni od daty wystawienia, przy czym wskazany okres ważności skierowania ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, pod warunkiem wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, o której mowa w art. 20 ust. 1 u.ś.o.z., w terminie 14 dni od dnia wystawienia skierowania. Jednocześnie wskazać należy, iż zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt 2 u.o.z.p., przez szpital psychiatryczny rozumieć należy również oddział psychiatryczny w szpitalu ogólnym, klinikę psychiatryczną, sanatorium dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz inne przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sprawujące całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową, niezależnie od podmiotu, który je tworzy i utrzymuje.

Artur Paszkowski, autor współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Odpowiedzi udzielono 11.05.2015 r.