W dobie dokonywanych zmian systemowych w ochronie zdrowia, a w szczególności komercjalizacji i przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego, problematyka efektywnego zarządzania podmiotami leczniczymi nabiera szczególnego znaczenia – pisze we wstępie do publikacji „Liderzy zmian w ochronie zdrowia” Maria Hass-Symotiuk.

Według autorki wstępu przystosowanie się tych jednostek do nowych realiów działania, a w szczególności do utrzymania wysokiego poziomu świadczeń zdrowotnych, sprostania wyższym oczekiwaniom pacjentów oraz wymaganiom płatników przy wzrastającej konkurencji innych świadczeniodawców, rosnących kosztach usług medycznych, ograniczonym strumieniu zasileń finansowych wiąże się z koniecznością monitorowania otoczenia i szybkiej reakcji na występujące w nim zmiany, jak też znacznej elastyczności i innowacyjności podejmowanych przez ich kierownictwo działań.

„Sprostanie tym wyzwaniom przez podmioty lecznicze i utrzymanie się na rynku usług zdrowotnych wymaga sprawnego zarządzania i ukierunkowania podejmowanych decyzji i działań na racjonalne wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji tych jednostek, poprawę obsługi pacjentów oraz podniesienie dostępności i jakości świadczonych usług medycznych” – pisze Maria Hass-Symotiuk.

Autorka podkreśla, że zarządzanie podmiotami leczniczymi staje się coraz bardziej złożone i stawia zarządzającym coraz wyższe wymagania odnośnie do stosowanych metod i technik. Wiąże się ono bowiem z podejmowaniem szeregu decyzji o różnym przedmiocie i horyzoncie czasowym oraz z kontrolą ich realizacji. Przed kierownictwem podmiotów leczniczych stoją bowiem trudne problemy dotyczące utrzymania płynności i rentowności prowadzonej działalności, modernizacji i optymalizacji istniejącej infrastruktury, zapewnienie pacjentom właściwej opieki, a personelowi medycznemu możliwości rozwoju, jak też ustawicznego podnoszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych.

Książka powstała na bazie materiałów zebranych podczas pierwszej edycji konkursu "Liderzy zmian w ochronie zdrowia", wspólnej inicjatywy wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Uczelni Łazarskiego. Przedstawia najlepsze projekty, które zostały przesłane przez placówki medyczne i które były oceniane w kilku kategoriach: zarządzania finansami, zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, zarządzania infrastrukturą i zarządzania personelem.

Celem organizowanego co roku konkursu „Liderzy zmian w ochronie zdrowia” jest promowanie najwyższych standardów zarządzania podmiotami leczniczymi, w tym upowszechnianie najlepszych praktyk i rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pacjentów, finansami, infrastrukturą i kapitałem ludzkim.

Opracowanie jest adresowane do szerokiego kręgu czytelników zainteresowanych doskonaleniem zarządzania w jednostkach sektora opieki zdrowotnej.

Książka jest dostępna w księgarni Profinfo.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.profinfo.pl, stan z dnia 27 października 2014 r.