PPOZ podkreśla, że z danych ZUS wynika, że tylko w czterech województwach w Polsce liczba wystawianych zwolnień lekarskich w formie elektronicznej przekroczyła w październiku 2018 roku nieco ponad 50 procent, w pozostałych - waha się od 33 do 47.

Przypomnijmy, że od 1 grudnia br. zwolnienia lekarskie w Polsce mają być wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. Bożena Janicka, prezes PPOZ podaje, że - jak wynika z kolejnych danych ZUS - forma papierowa zwolnień lekarskich nadal przewyższa elektroniczną.


E-zwolnienia obowiązkowe, lekarze rodzinni za kilka dni będą mogli starać się o dofinansowanie czytaj tutaj>>

Zwolnień papierowych więcej

PPOZ podaje, że od stycznia 2016 roku do 31 października 2018 wystawionych zostało 7,37 mln e-ZLA (od września 2016 do 31 października 2018 - 1,16 mln e-ZLA w aplikacjach gabinetowych). Analogicznie - od stycznia 2016 do 31 października 2018 - lekarze wystawili 60,98 mln zaświadczeń w formie papierowej.

- W samym tylko październiku 2018 roku - średnia procentowa wystawianych e-ZLA spadła z 44,9 do 44,73 i wyniosła około 1,07 mln zaświadczeń, podczas, gdy liczba zwolnień papierowych sięgnęła około 1,38 mln! – podkreśla Janicka.

PPOZ podaje, że z najnowszych  informacji przekazanych przez ZUS wynika, że najwięcej  e-ZLA wystawionych zostało w województwie zachodniopomorskim (59,35 proc.), mazowieckim (56,93), podlaskim (55,68), kujawsko-pomorskim (50,30), potem kolejno: małopolskim (47,44), warmińsko-mazurskim ( 44,34),  świętokrzyskim (43,70),  dolnośląskim (43,27),  pomorskim (42,67),  łódzkim (42,03),  opolskim (40,25). 

W pięciu województwach liczba wystawionych e-ZLA nie przekroczyła nawet 40 procent: śląskie (38,66), podkarpackie (36,21), wielkopolskie (35,94), lubelskie (35,52), lubuskie (33,03).

Janicka podkreśla, że w porównaniu z wrześniem 2018 - w październiku 2018 w ośmiu województwach nastąpił nawet kilkuprocentowy spadek liczby wystawianych e-zwolnień.

- Liczby te nie pozostawiają złudzeń – mówi Prezes PPOZ. - Placówki ochrony zdrowia w Polsce nie są przygotowane na obowiązek przejścia z formy papierowej na elektroniczną. Braki odpowiedniej sieci informatycznej gwarantującej sprawność działania systemu,  podeszły wiek lekarzy, a przede wszystkim braki kadrowe - takie funkcjonowanie e-ZLA jest całkowicie niemożliwe – mówi prezes Janicka  podkreśla, że spadająca obecnie ilości wystawianych elektronicznych zwolnień potwierdzają zgłaszane problemy z funkcjonowaniem samego ZUS-owskiego systemu e- ZLA.

- Wielokrotnie podczas rozmów z Ministrem Zdrowia, czy Prezesem NFZ podkreślaliśmy, że wprowadzanie elektronicznych zwolnień e-ZLA musi być fakultatywne, umożliwiające świadczeniodawcom krok po kroku, spokojne wdrażanie nowego systemu – mówi Janicka.

 

Lekarze rodzinni przedłużają umowy tylko na dwa miesiące czytaj tutaj>>

 


Samorząd lekarski też przeciwny obligatoryjności

Samorząd lekarski apeluje do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministra Zdrowia, by uchylono obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie w formie elektronicznej.  

Komentarz praktyczny: E-zwolnienie lekarskie

Naczelna Rada Lekarska podkreśla, że wprowadzenie obowiązku posługiwania się wyłącznie elektroniczną wersją zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy spowoduje szereg utrudnień zarówno dla lekarzy, jak i przede wszystkim dla pacjentów, którzy po 1 grudnia 2018 r. mogą mieć ograniczoną możliwość uzyskania takiego zaświadczenia.

 

NRL podkreśla, że biorąc pod uwagę wydatki, które lekarz musi ponieść na zakup urządzeń niezbędnych do wystawiania zaświadczeń w postaci elektronicznej oraz uwzględniając trudności w korzystaniu z elektronicznego systemu przez lekarzy w wieku emerytalnym, samorząd lekarski wskazuje, że spowoduje to odczuwalne dla pacjentów zmniejszenie liczby lekarzy wystawiających zaświadczenia.

Naczelna Rada Lekarska wskazuje, że przeszkodą do wprowadzenia wyłącznie elektronicznej formy zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy jest także to, że na wielu obszarach kraju brak jest dostępu do sieci teleinformatycznej, co uniemożliwia wystawianie e-zwolnień w czasie wizyt w domu pacjenta.

E-zwolnienia lekarskie - konieczność wykorzystania zwolnienia czytaj tutaj>>
 

Kontrowersyjne dla kogo dotacja na sprzęt

Naczelna Rada Lekarska podnosi jednocześnie, że poważne zastrzeżenia budzą aktualne zasady przyznawania pomocy publicznej na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania służących do wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, które z prawa do tej pomocy wyłączają wielu lekarzy i lekarzy dentystów.

Wbrew zapisom ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w zarządzeniu nr 115/2018/DEF z dnia 6 listopada 2018 r. przyznaje prawo do dotacji tylko świadczeniodawcom realizującym umowę z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Lekarze, którzy nie realizują świadczeń w ramach POZ, nie mogą liczyć na pomoc finansową państwa na wprowadzenie narzędzi informatycznych.

Dostrzegając powyższe – samorząd lekarski – apeluje, aby obie formy wystawiania zwolnień lekarskich funkcjonowały równolegle.