Jak pisze Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, pilotaż będzie prowadzony na terenie Siedlec i Skierniewic. Objętych nim zostanie grupa ok. 200 pacjentów. W tej chwili trwają testy techniczne, które umożliwią start pilotażu.

Nasze uwagi zgłaszamy na bieżąco resortowi zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Dotyczą one przede wszystkim aspektów praktycznych, z którymi mogą spotkać się farmaceuci w codziennej pracy. W szczególności, jak powinien zachować się aptekarz w sytuacji, gdy nie będzie mógł wydać pacjentowi leku ratującego życie, z uwagi na awarię lub ograniczony dostęp do Internetu, czy też przerwy w dostawie prądu, które mogą być dotkliwe szczególnie w obszarach wiejskich i mniejszych miejscowościach.

W naszym przekonaniu te aspekty wymagają wyjaśnień ze strony resortu zdrowia oraz CSIOZ. Liczymy na to, że będą one przedmiotem kolejnych spotkań w ramach grupy roboczej, które pozwolą rozwiać wszelkie wątpliwości.

 

Co e-recepta oznacza dla pacjenta?

E-recepta to kluczowy element trwającego procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia. Elektroniczny dokument ostatecznie zastąpi papierową wersję po 1 stycznia 2020 roku, wtedy wystawianie recept elektronicznych stanie się obowiązkowym i powszechnym standardem.

 

Jak będzie wyglądać proces wystawiania e-recepty?

 

Pacjent udaje się do lekarza, ten wystawia receptę lub paczkę recept, podpisuje ją profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym, a następnie wysyła na Platformę P1. Wszystkie dane trafiać będą w tzw. technologiczną chmurę, na serwery rządowego systemu „recepta” i stamtąd dostępne będą dla NFZ i innych podmiotów. Zasada wystawiania takich recept jest inna, niż tych papierowych. Na jednej recepcie może zostać wypisany tylko 1 lek. Jeżeli lekarz ordynuje więcej niż jeden preparat wypisuje tyle recept, ile leków i pakuje je w paczki po 5 recept.

 

Następnie pacjent otrzyma e-receptę na "indywidualne konto pacjenta" IPK, jeśli takowe posiada, lub jeśli konta nie posiada otrzyma "wydruk informacyjny" tzw. kupon z informacją o receptach w paczce i zaordynowanych lekach oraz wygenerowany z systemu klucz dostępowy i kod PIN. Dane dostępowe pacjent można otrzymać w formie papierowej, sms, e-mail. Następnie pacjent z danymi dostępowymi oraz swoim numerem PESEL udaje się do apteki, która po identyfikacji pacjenta na podstawie tych dwóch danych uzyskuje dostęp do recepty lub paczki recept. W aptece, farmaceuta lub osoba uprawniona do wydawania leków po uzyskaniu dostępu do recepty na Platformie P1 wprowadza ją do programu aptecznego, wtedy następuje realizacja recepty i jej elektroniczne taksowanie, czyli wycena i opis realizacji recepty oraz wystawienie elektronicznego dokumentu realizacji. Recepta po wystawieniu e-taksacji i jej zrealizowaniu wraca na platformę P1 gdzie podlega weryfikacji pod kątem poprawności jej otaksowania. W cyklach dwutygodniowych e-recepta zostaje sprawozdana do właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ celem wypłacenia aptece należnej refundacji.

Jakie korzyści wynikają z e-recepty?

Wdrożenie e-recepty wprowadza kilka istotnych korzyści:

  \
 1. Dla pacjentów. Zwiększy ich bezpieczeństwo, ponieważ w znacznym stopniu zostaną ograniczone błędy w procesie wystawiania recepty. Ponadto pacjent każdorazowo otrzyma „Informację o recepcie”, w której zawarta będzie m.in. jasna i zwięzła informacja o dawkowaniu, a to wyeliminuje ryzyko pomyłek w procesie aplikacji leków. Zniwelowany zostanie problem nieczytelności recept, który obecnie często oznacza ponowny kontakt pacjenta z lekarzem, który wystawił receptę.

Pacjent będzie miał możliwość wykupienia każdego leku w innej aptece bez konieczności otrzymywania odpisu recepty i oczekiwania na lek. Zwiększy się także możliwość koordynacji procesu leczenia, ponieważ lekarz, po uprzedniej zgodzie pacjenta, będzie miał dostęp do historii dokumentacji medycznej pacjenta, w tym recept.

Pacjenci przewlekle chorzy nie będą musieli odbierać recept na leki w przychodniach, wystarczy, że udadzą się do apteki. Oznacza to znaczne usprawnienie prowadzenia pacjentów przewlekle chorych.

 

  \
 1. Dla personelu medycznego. Zaoszczędzą czas przeznaczony na wypisywanie recept, a co za tym idzie wygenerują oszczędności, związane z czasem pracy, jak i z wystawianiem recept w postaci papierowej.

W Danii po uruchomieniu e-recepty oraz elektronicznych wyników badań laboratoryjnych udało się „zaoszczędzić” pojedynczemu lekarzowi 30 minut dziennie. Skrócenie czasu wynika z elektronicznego sposobu wypisywania recepty oraz udostępnienia w systemie rejestru leków, w tym dostępu do listy leków refundowanych. Dostępność obu informacji w jednym miejscu znacznie ułatwi pracę lekarzowi.

 

  \
 1. Dla farmaceutów. Dzięki e-recepcie mają zagwarantowaną pełną czytelność i wiarygodność recepty, a to z kolei wyeliminuje problem sfałszowanych recept. Zdecydowanie uproszczony zostanie proces realizacji recepty, co zoptymalizuje czas pracy farmaceuty, ponieważ wszystkie działania będzie mógł zrobić online. Po odczytaniu kodu recepty lub paczki recept, pobierze z systemu centralnego receptę do swojego systemu w celu jej realizacji, retaksacji, będzie miał również możliwość skorygowania błędów w realizacji recepty w formule online. Wystawienie i otaksowanie recepty będzie również weryfikowane online. W przyszłości apteki dzięki e-recepcie będą miały dostęp do baz danych o pacjencie w celu prowadzenia Opieki Farmaceutycznej.

 

  \
 1. Dla państwa. Dzięki wprowadzonym zmianom uszczelniony zostanie system recept i obiegu leków. Państwo będzie miało ścisłą kontrolę nad obrotem lekami refundowanymi oraz bieżący dostęp do informacji o zrealizowanych receptach i wydanych odpowiednikach.

Przeprowadzony przez CSIOZ przegląd potwierdził, że realizowane w ramach polskiej edycji e-recepty rozwiązania i funkcjonalności oraz wynikające z nich korzyści pokrywają się z korzyściami płynącymi z wdrożenia podobnego rozwiązania w innych państwach np.: Chorwacji, Estonii, Szwecji czy Danii.