Odpowiedź:
Zgodę powinien uzyskać lekarz udzielający świadczenia, a zgoda winna zostać dołączona do dokumentacji medycznej podmiotu udzielającego świadczenia - stacji dializ.
Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami wymaga się odrębnej zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późń. zm.) - dalej u.p.p., oraz na zabieg operacyjny albo zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta (art. 18 u.p.p.). Analogiczny podział zawiera ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.) - dalej u.z.l.l.d. , która wymaga odrębnej zgody na zabiegi operacyjne, metody leczenia i diagnostyki stwarzające podwyższone ryzyko dla pacjenta (art. 34 ust. 1 u.z.l.l.d.), jak i na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych (art. 32 ust. 1 u.z.l.l.d.). Fakt, iż zgodę pacjenta należy uzyskać nie budzi żadnych wątpliwości. Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 177 z późn. zm.) - dalej r.d.m., w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody albo zezwolenie sądu opiekuńczego na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego. Dokumentacja indywidualna wewnętrzna zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 r.d.m. przeznaczona jest na potrzeby podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. W przypadku skierowania na przeprowadzenie badania czy udzielenia świadczeń medycznych innemu podmiotowi leczniczemu, to właśnie ten podmiot faktycznie wykonuje świadczenia, na które wymagane jest uzyskanie odpowiedniej zgody od pacjenta. Ponadto zgodę pacjenta na przeprowadzenie świadczeń medycznych może odebrać tylko lekarz po uprzednim odpowiednim udzieleniu pacjentowi informacji – lekarz z podmiotu leczniczego faktycznie udzielającego świadczeń zdrowotnych potrafi udzielić pacjentowi najpełniejszych informacji związanych z udzielanym świadczeniem i dlatego to właśnie placówka do której kieruje się pacjenta na udzielenie świadczeń jest właściwa do odebrania zgody pacjenta – odnosząc to do stanu faktycznego wynikającego z pytania – zgodę powinna uzyskać stacja dializ. Dodatkowo, z uwagi na to, że zgoda na przeprowadzenie zabiegu, czy udzielenia świadczeń zdrowotnych dotyczy bezpośrednio placówki wykonującej to świadczenie, powinna zostać dołączona do dokumentacji medycznej prowadzonej przez placówkę wykonującą zlecenie – a więc stację dializ.

Anna Podciechowska, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 24 marca 2015 r.