Czy zakład opieki zdrowotnej może przesłać za pośrednictwem poczty kopię dokumentacji medycznej dla pacjenta, któremu udzielono świadczeń medycznych w placówce, na wniosek przesłany pocztą?
Prawo nie wskazuje trybu przekazania dokumentacji. Nie zakazuje też wysyłki pocztą. Na podstawie ogólnych reguł, tzw. ducha prawa zawartych w przepisach:
1) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.);
2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
należy uznać, że przesłanie dokumentacji medycznej pocztą jest dopuszczalne. Autorka ze względów dowodowych sugeruje jednak co najmniej formę listu poleconego. Idealnym jest stosowanie następującej praktyki: dokumentacja jest umieszczona w kopercie z napisem: "POUFNE – DOKUMENTY MEDYCZNE" a następnie włożona do koperty zewnętrznej z opisem adresata i taki pakiet jest nadany listem poleconym. Takie rozwiązanie Autorka przyjęła w związku z wymogami "należytego zabezpieczenia dokumentacji medycznej przed dostępem osób trzecich" wobec braku jakichkolwiek szczegółowych wytycznych w tej materii.
Agnieszka Sieńko