Odpowiedź:
Mimo faktu, że powinność uzyskiwania takiej zgody wydaje się zbędna, obowiązujące prawo powszechne nakłada na podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami obowiązek uzyskiwania zgody na brakowanie dokumentacji medycznej po upływie okresu jej przechowywania. Powinność ta jest zakotwiczona w postanowieniu § 3-§ 8 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późn. zm.). Taka jest obowiązująca interpretacja i utrwalona praktyka.
Agnieszka Sieńko, autor współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 3 marca 2015 r.