Czy szpital ma obowiązek wprowadzenia procedury druku zgody pacjenta na wykonywane badania diagnostyczne poza własnym laboratorium?

Jaki przepis reguluje taki obowiązek?

Zgoda na wykonanie badania musi być zawsze złożona w odniesieniu do określonego badania, lub też badania te muszą być objęte szerszą zgodą na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych i wynikać z treści tej zgody w sposób niewątpliwy. Jest ona udzielania wobec podmiotu, który badania wykonuje i nie ma tu znaczenia, czy wykonuje je w ramach struktur własnych czy z udziałem podwykonawców. Nie istnienie więc żaden odrębny tryb udzielania zgody na wykonywanie w podmiocie wystawiającym skierowanie bądź innym podmiocie, obowiązujące przepisy nie przewidują też urzędowego druku czy formularza zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego.

Pytanie jest o tyle niejasne, że zasady udzielania zgody na wykonanie badania diagnostycznego z zakresu diagnostyki laboratoryjnej określone są jednolicie dla wszystkich przypadków wykonywania tych badań, bez zróżnicowania przypadku w którym laboratorium diagnostyczne znajduje się w strukturach podmiotu leczniczego będącego szpitalem lub przychodnią, oraz przypadku gdy laboratorium takie stanowi odrębny podmiot leczniczy bądź część innego podmiotu leczniczego. Być może więc chodzi nie tyle o zgodę na wykonanie badania, lecz o kwestię przetwarzania danych osobowych pacjenta przez inny podmiot.

 

Ponieważ jednak w pytaniu jednoznacznie wskazano kwestię zgody na wykonanie badania, należy wskazać, że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej diagnosta laboratoryjny może przeprowadzić zabiegi i czynności diagnostyki laboratoryjnej po wyrażeniu przez pacjenta albo przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego zgody na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Nie ma zatem znaczenia, w jakich uwarunkowaniach organizacyjnych wykonywane jest badanie diagnostyczne, tj. czy pacjent zgłasza się w tym celu do tego samego podmiotu, w którym wystawiono skierowanie na wykonanie badania czy do innego pomiotu. Zgoda na wykonanie badania musi być zawsze złożona w odniesieniu do określonego badania, lub też badania te muszą być objęte szerszą zgodą na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych i wynikać z treści tej zgody w sposób niewątpliwy. Jest ona udzielania wobec podmiotu, który badania wykonuje i nie ma tu znaczenia, czy wykonuje je w ramach struktur własnych czy z udziałem podwykonawców.

Nie istnienie więc żaden odrębny tryb udzielania zgody na wykonywanie w podmiocie wystawiającym skierowanie bądź innym podmiocie. Obowiązujące przepisy nie przewidują urzędowego druku czy formularza zgody na udzielenie świadczenia. Może ona zostać udzielona na druku sporządzonym i wykorzystywanym w tym celu przez podmiot udzielający świadczeń jak również w postaci oświadczenia sporządzonego przez samego pacjenta.