Czy świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie pielęgniarki szkolnej powinien powiadomić NFZ o przerwie w wykonywaniu świadczeń w okresie wakacji tj. w miesiącach lipiec i sierpień, kiedy placówki są zamknięte?
Na świadczeniodawcy, który udziela świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń realizowanych przez pielęgniarkę szkolną, nie ciąży obowiązek powiadamiania Narodowego Funduszu Zdrowia o przerwie w realizacji świadczeń w miesiącach lipiec-sierpień, tj. w okresie, kiedy placówki szkolne nie prowadzą zajęć lekcyjnych. Dyspozycja przepisu § 9 ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z którym świadczeniodawca powiadamia na piśmie oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń, w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą, wskazując przewidywany okres jej trwania, dotyczy co prawda obowiązku informowania o planowanej przerwie, ale o przerwie "w udzielaniu świadczeń". Tymczasem pielęgniarka szkolna z zasady nie udziela świadczeń opieki zdrowotnej w środowisku nauczania i wychowania w okresie wakacyjnych przerw w nauce.
Zgodnie z przepisem § 9 ust. 1 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) świadczeniodawca udziela świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z określonym w umowie harmonogramem pracy oraz planem rzeczowo-finansowym, stanowiącymi załączniki do umowy. Jak stanowi z kolei § 9 ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do obowiązków świadczeniodawcy należy powiadomienie na piśmie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń, w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą, poprzez wskazanie przewidywanego okresu jej trwania, a w przypadku świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczeń rozliczanych ryczałtem - także poprzez wskazanie sposobu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń w tym czasie. Co istotne, przerwa w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wymaga zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia udzielonej na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, a w przypadku ambulatoryjnej opieki zdrowotnej - w terminie 8 dni.

Z kolei zgodnie z brzmieniem przepisu § 5 ust. 1 pkt 4 zarządzenia nr 74/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w świadczeniach gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wyodrębnia się w szczególności świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania, przy czym pielęgniarka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką, z uwzględnieniem w szczególności planu godzin lekcyjnych, zgodnie z harmonogramem pracy stanowiącym integralną część umowy. Przywołana wyżej reguła, po myśli której dostępność do świadczeń pielęgniarki szkolnej zależna jest nade wszystko od ustalonego planu godzin lekcyjnych, implikuje obowiązywanie kolejnej zasady, zgodnie z którą pielęgniarka szkolna nie jest zobowiązana do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w okresach wakacyjnych przerw w nauce; w tym bowiem okresie szkoła nie prowadzi zajęć lekcyjnych. Słuszność powyższego założenia wynika również wprost z przepisu § 26 ust. 7 zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, który stanowi odstępstwo od przyjętych ogólnych wytycznych w zakresie rozliczania świadczeń pielęgniarki szkolnej. Otóż w przypadku rozliczania i finansowania świadczeń za miesiąc lipiec i sierpień jako podstawę przyjmuje się liczbę uczniów zweryfikowaną na dzień 1 czerwca roku obowiązywania umowy.

Odnosząc powyższe ustalenia w zakresie obowiązującego stanu prawnego do treści sformułowanego pytania stwierdzić należy, iż na świadczeniodawcy, który udziela świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń realizowanych przez pielęgniarkę szkolną, nie ciąży obowiązek powiadamiania Narodowego Funduszu Zdrowia o przerwie w realizacji świadczeń w miesiącach lipiec-sierpień, tj. w okresie, kiedy placówki szkolne nie prowadzą zajęć lekcyjnych. Dyspozycja cytowanego wyżej przepisu § 9 ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczy bowiem co prawda obowiązku informowania o planowanej przerwie, ale o przerwie "w udzielaniu świadczeń". Tymczasem pielęgniarka szkolna z zasady nie udziela świadczeń opieki zdrowotnej w środowisku nauczania i wychowania w okresie wakacyjnych przerw w nauce. Na marginesie wskazać należy, iż w miesiącach lipiec-sierpień opiekę na dzieckiem objętym obowiązkiem nauki szkolnej sprawuje pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, do której zadeklarowany jest uczeń.
Artur Paszkowski