Odpowiedź:
Zgodnie z normą § 14 ust. 1 zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, w sytuacji udzielania świadczeń w szpitalnej izbie przyjęć (IP), świadczeniodawca obowiązany jest do przekazywania sprawozdania wykonanych procedur medycznych według ICD-9, zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 5 do zarządzenia “WYKAZ PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKONYWANYCH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM I SZPITALNEJ IZBIE PRZYJĘĆ”. Przyjąć zatem należy, iż wszystkie świadczenia wykonane przez świadczeniodawcę w szpitalnej izbie przyjęć, nawet jeśli ich realizacja nie zakończyła się decyzją o hospitalizacji świadczeniobiorcy, winny być sprawozdawane do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Uzasadnienie:
Zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 pkt 17 zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, przez świadczenie w szpitalnej izbie przyjęć (IP) rozumieć należy świadczenie opieki zdrowotnej udzielone w trybie nagłym osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, nie zakończone hospitalizacją u świadczeniodawcy. Co istotne świadczenia w IP mogą obejmować również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia świadczeniobiorcy wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem i nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez świadczeniodawców udzielających świadczeń w innych rodzajach; świadczenia obejmują w razie konieczności zapewnienie transportu w celu zachowania ciągłości leczenia.
Zasady sprawozdawania świadczeń udzielonych w szpitalnej izbie przyjęć (IP) określone zostały normą § 14 ust. 1 przywoływanego zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ, zgodnie z którą w sytuacji udzielania świadczeń w IP, świadczeniodawca obowiązany jest do przekazywania sprawozdania wykonanych procedur medycznych według ICD-9, zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 5 do zarządzenia “WYKAZ PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKONYWANYCH W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM I SZPITALNEJ IZBIE PRZYJĘĆ”. Przyjąć zatem należy, iż wszystkie świadczenia wykonane przez świadczeniodawcę w szpitalnej izbie przyjęć, nawet jeśli ich realizacja nie zakończyła się decyzją o hospitalizacji świadczeniobiorcy, winny być sprawozdawane do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Przypomnieć bowiem należy, iż sprawozdawane procedury medyczne według ICD-9, pomimo że pacjent nie został hospitalizowany, będą miały w przyszłości wpływ na kalkulację ceny jednostki rozliczeniowej w IP. Zgodnie bowiem z § 18 ust. 1 zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ, kalkulacji ceny jednostki rozliczeniowej w IP dokonuje się z uwzględnieniem potencjału wykonawczego, rozumianego jako: personel medyczny, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, możliwości diagnostyczno-terapeutyczne oraz liczby pacjentów i rodzaju zrealizowanych procedur medycznych pomocy doraźnej. W tym przypadku procedury medyczne stanowić będą składową ryczałtu za funkcję.
Artur Paszkowski, autor współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 23 grudnia 2014 r.