Odpowiedź:
Jeżeli sala chorych spełnia wszystkie wskazane przepisami prawa wymagania może ona zostać przekwalifikowana i przeorganizowana na izolatkę.

Uzasadnienie:
Izolatka jest pośród pomieszczeń szpitalnych dość ściśle opisanym pomieszczeniem. Według § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739) - dalej r.s.w., izolatka to pomieszczenie przeznaczone do odosobnienia pacjenta lub grupy pacjentów, chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób, podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby. Bliższe wymagania dla izolatki określa § 21 r.s.w.
Według powołanego przepisu izolatka w szpitalu składa się z:
1)    pomieszczenia pobytu pacjenta;
2)    pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, dostępnego z pomieszczenia pobytu pacjenta, wyposażonego w:
a)  umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią i dodatkowo w dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dłonią, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki,
b)  natrysk, z wyłączeniem izolatki w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii,
c)  płuczkę-dezynfektor basenów i kaczek - w przypadku stosowania basenów i kaczek wielorazowego użytku,
d)  urządzenie do dekontaminacji oraz do utylizacji wkładów jednorazowych wraz z zawartością, które powinno być zainstalowane w sposób eliminujący zagrożenia dla pacjentów - w przypadku stosowania basenów i kaczek jednorazowych;
3)    śluzy umywalkowo-fartuchowej pomiędzy pomieszczeniem pobytu pacjenta a ogólną drogą komunikacyjną.
Izolatka powinna być nadto wyposażona w wentylację wymuszoną działającą na zasadzie podciśnienia w taki sposób, że ciśnienie w izolatce jest niższe niż na korytarzu, i w śluzie.
Odnosząc się do pytania należy stwierdzić, że jeżeli sala chorych spełnia wszystkie wskazane wymagania może ona zostać przekwalifikowana i przeorganizowana na izolatkę. Autorka wskazuje, że w wielu współczesnych obiektach szpitalnych architektura wnętrza jest tak konstruowana, by pomieszczenia łatwo można było przystosować do innych celów. Na przykład w korytarzach daje się bez trudu urządzić sale chorych. Zamknięcie dwóch korytarzy pozwala na izolację całego fragmentu obiektu i urządzenie w nim części septycznej. Autorka wskazuje także, że w razie pilnej potrzeby sala chorych  może zostać przeznaczona dla jednego pacjenta i określona mianem izolatki jeżeli stan jego zdrowia i bezpieczeństwo pozostałych pacjentów tego wymaga. Niemniej pojęcie izolatka jest zarezerwowane dla określenia pewnego typu pomieszczeń dedykowanych pacjentom wymagającym zachowania szczególnego reżimu sanitarnego (np. izolacja po przeszczepieniu szpiku). W tym sensie problemem nie jest zmiana przeznaczenia pomieszczenia z sali chorych na izolatkę lecz zabezpieczenie pozostałej infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo pacjenta lub otoczenia (w zależności od stanu pacjenta – zakażenie, brak odporności). Istotą izolatki jest bowiem to, by pacjent miał dostęp do wszystkich mediów bez potrzeby opuszczania izolatki.

Agnieszka Sieńko

Odpowiedzi udzielono  5.01.2016 r.