Czy należy wskazać podwykonawców w zakresie diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej w ofertach w rodzaju rehabilitacja lecznicza?

Szczególnie interesuje nas ten temat w rehabilitacji dziennej i fizjoterapii domowej. Przepisy dotyczące sporządzania oferty, w tym kryteria ofert tego nie precyzują, podobnie jak ankiety. Podobny problem dotyczy zapewnienia transportu sanitarnego.

W sytuacji, gdy świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej wykonuje ją z udziałem podwykonawców, tak w zakresie badań diagnostycznych, jak i transportu sanitarnego, to zgodnie z postanowieniami zarządzenia Nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wzorcowo sporządzona oferta winna wskazywać w formularzu ofertowym wykaz takich podwykonawców wraz z informacją o umowach podwykonawstwa.

Zgodnie z art. 133 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z., świadczeniodawcy mogą zlecać podwykonawcom udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, jeżeli umowa tak stanowi. Jak stanowią z kolei przepisy § 7 ust. 1-2 zarządzenia Nr 130/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, świadczenia w poszczególnych zakresach świadczeń rehabilitacji leczniczej mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", przy czym dopuszcza się zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie części zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.

Jednocześnie zauważyć należy, iż zgodnie z przepisem § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie badania diagnostyczne. Po myśli zaś § 8 ust. 1 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - dalej r.o.w.u., świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń. Co istotne, jak stanowi § 8 ust. 2 załącznika do r.o.w.u., świadczeniodawca, w przypadkach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 31d u.ś.o.z., zapewnia transport sanitarny w ramach kwoty zobowiązania określonej w umowie, z wyjątkiem świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli nie zawarli oni odrębnej umowy.

W tym miejscu podkreślić należy, iż zgodnie z przepisem § 10 ust. 4 pkt 2 zarządzenia Nr 18/2017/DSOZ, formularz ofertowy zawiera wykaz podwykonawców z informacją o umowach podwykonawstwa, w przypadku, gdy w warunkach zawierania umów lub we wzorze umowy dopuszczone jest zlecanie podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

 

 

Uwzględniając powyższe ustalenia w zakresie przepisów obowiązującego prawa i odnosząc je kolejno do treści sformułowanego pytania stwierdzić należy, iż w sytuacji, gdy świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej wykonuje ją z udziałem podwykonawców, tak w zakresie badań diagnostycznych, jak i transportu sanitarnego, to zgodnie z postanowieniami zarządzenia Nr 18/2017/DSOZ wzorcowo sporządzona oferta winna wskazywać w formularzu ofertowym wykaz takich podwykonawców wraz z informacją o umowach podwykonawstwa.