Odpowiedź:
Obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej, w tym wyniku badań diagnostycznych, ciąży na każdym podmiocie, który prowadzi tą dokumentację, w tym zarówno na podmiocie zlecającym określone badanie, jeśli posiada jego wyniki, jak i na podmiocie wykonującym to badanie.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 186) obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi, osobom przez niego upoważnionym lub też uprawnionym podmiotom i organom spoczywa na podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych i prowadzącym tą dokumentację.
Nie ulega wątpliwości, że wykonywanie badań RTG mieści się w zakresie świadczeń diagnostycznych, które wykonywane są przez podmiot leczniczy, w pytaniu wskazane jest zresztą jednoznaczne, że o takowy podmiot chodzi. Są to więc niewątpliwe świadczenia zdrowotne, a zatem wiążą się z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Skoro tak, na podmiocie wykonującym badanie, w myśl art. 26 ust. 1 u.p.p., ciąży obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej w postaci płyty z zapisem badania RTG, o ile pacjent o takie udostępnienie wnioskuje (art. 27 pkt 5 u.p.p.).
Na podmiocie leczniczym zlecającym badanie ciąży natomiast obowiązek przechowywania zdjęć RTG, które zostały mu przekazane na skutek wykonania zlecenia. Przechowywane są one bądź to jako element dokumentacji medycznej (art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.p. - obowiązek przechowywania w dokumentacji medycznej, jeśli zdjęcia stanowią jej część, tj. znajdują się w systemie informatycznym służącym do przechowywania dokumentacji), bądź to poza nią (art. 29 ust. 1 pkt 2 u.p.p. - przechowywanie przez okres 10 lat, jeśli zdjęcia nie stanowią integralnej części dokumentacji medycznej, tj. zdjęcia na kliszy lub na płycie, przechowywane poza dokumentacją).

Iwona Kaczorowska-Kossowska, autorka współpracuje z Lex Ochrona Zdrowia
Odpowiedzi udzielono 10.03.2016 r.