Czy po dniu 31 grudnia 2017 r. ci lekarze (bez specjalizacji ale dziesięć lat w POZ) nie będą mogli pracować w POZ jako lekarze przyjmujący deklaracje?

Czy w ogóle nie będą mogli pracować w POZ?

Przepis art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.u.ś.o., dotyczy realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy są uprawnieni do zbierania deklaracji. Jeżeli zatem lekarz pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej, po dniu 31 grudnia 2017 r. nie będzie spełniał warunków, o których mowa w tym przepisie, nie będzie miał prawa do zbierania deklaracji, będzie natomiast mógł udzielać świadczeń jako lekarz współpracujący.

Zgodnie z art. 14 u.z.u.ś.o. lekarz:

1) który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii,
2) inny niż wymieniony w pkt 1, udzielający nieprzerwanie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przez okres nie krótszy niż 10 lat, świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

- zachowuje po dniu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Lekarz, który nie posiada wymaganego okresu doświadczenia zawodowego (10 lat), a który w dniu wejścia w życie (tj. 14 września 2007 r.) nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo będąc zatrudnionym lub wykonując zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, zachowuje prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zaświadczenie potwierdzające posiadanie prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wydaje, na wniosek lekarza, właściwa okręgowa rada lekarska.

Przepis ten nie dotyczy już osób, które posiadają specjalizacje z zakresu medycyny ogólnej (I stopnia), chorób wewnętrznych (I i II stopnia) oraz pediatrii (I i II stopnia), wobec wejścia w życie z dniem 15 maja 2014 r. nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej z dnia 21 marca 2014, przywracającej uprawnienia lekarzy pediatrów i internistów do zbierania deklaracji, w dalszym ciągu jednak dotyczy osób, które nie posiadają specjalizacji, a w dniu 14 września 2007 byli lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak wynika z art. 14 u.z.u.ś.o. uprawnienia do udzielania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej (do zbierania deklaracji), oprócz osób wskazanych w art. 55a ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, po nowelizacji z dnia 21 marca 2014 r., posiadają ponadto:

1) lekarze, bez specjalizacji, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji u.ś.o.z. (14 września 2007 r.) udzielali przed tym dniem nieprzerwanie (co należy rozumieć przez pojęcie nieprzerwanie określa art. 14 ust. 2 nowelizacji u.ś.o.z.) przez 10 lat świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej - osoby te nie tracą już uprawnień do zbierania deklaracji, a więc mogą zbierać deklaracje i udzielać świadczeń bezterminowo (do końca swojej kariery zawodowej);
2) lekarze, bez specjalizacji, którzy w dniu wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (14 września 2007 r.) udzielali świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo będąc zatrudnionym lub wykonując zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, którzy jednak nie posiadają wymaganego 10 lat nieprzerwanego stażu pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, - po 31 grudnia 2017 r. stracą prawo do zbierania deklaracji, jednak nie do realizacji świadczeń.

Wprawdzie ustawodawca posługuje się w treści przepisu pojęciem udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, a nie zbierania deklaracji, tym samym można wysnuć wniosek, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który nie ma 10 letniego nieprzerwanego stażu pracy przed dniem 14 września 2007 r., utraci prawo do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej po dniu 31 grudnia 2017 r. w ogóle, Jednak byłaby to interpretacja błędna i nie współgrająca z pozostałymi przepisami regulującymi zasady funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej. Powyższy przepis przejściowy w zakresie uprawnień osób posiadających staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej odnosi się wyłącznie do samodzielnej realizacji świadczeń przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a więc do lekarza zbierającego deklaracje. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw dotyczyła bowiem dotkliwej zmiany w zakresie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do zbierania deklaracji, zatem odnoszenie się do realizacji świadczeń w ogóle, nie miałoby sensu. Szczególnie, że wobec obecnego brzmienia załącznika nr 1 cz. V pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzem współpracującym (pod nadzorem) z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, może być każdy lekarz który odbył staż podyplomowy, niespełniający wymagań określonych dla lekarzy przyjmujących deklaracje wyboru świadczeniobiorców. Trudno zatem uznać, że lekarz z wieloletnim doświadczeniem nie będzie miał takiego prawa.