Mam pytanie o zatrudnianie lekarza w podmiocie leczniczym (praca w wymiarze 2 dni w miesiącu). Lekarz ten ma zawieszoną działalność gospodarczą.

Czy w tej sytuacji formą zatrudnienia może być umowa-zlecenie?

Jak w tej sytuacji wygląda sprawa z receptami (pacjenci komercyjni) - lekarz sam występuje o recepty w NFZ, a nagłówek recepty - to dane podmiotu?

Lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem leczniczym. W przypadku, gdy podmiot ten nie jest świadczeniodawcą (nie ma zawartej umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia), lekarz może wystawiać recepty na leki refundowane, jeżeli uzyska dostęp do unikalnych numerów recept nadawany przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.

Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu jest ustawowo uprawniony do wystawiania recept na leki refundowane, bez konieczności zawierania umowy w tym zakresie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zgodnie bowiem z definicją osoby uprawnionej do wystawiania recept na leki refundowane, zawartą w tzw. ustawie refundacyjnej, osobą uprawnioną do wystawiania recept na leki refundowane jest osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego jest uprawniona do wystawiania recept (art. 2 pkt 14 ustawy z 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1536 z późn. zm.). Lekarz jest zatem z mocy posiadanego prawa wykonywania zawodu lekarza uprawniony do wystawiania recept na leki refundowane.

Recepta na lek refundowany musi być jednak opatrzona indywidualnym numerem nadawanym przez NFZ. Oznacza to, że lekarz musi uzyskać od Funduszu (dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ) numery recept, aby móc skorzystać ze swego ustawowego uprawnienia (w jaki sposób uzyskać unikalne numery recept określa zarządzenie Nr 80/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 lipca 2016 roku w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty).

 

Taki lekarz wystawia recepty zgodnie z art. 96a ust. 1 pkt 2 ustawy z 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne. Mianowicie recepta musi zawierać:

1)

(w nagłówku) dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę oraz osoby, która daną receptę wystawiła. W przypadku podmiotu leczniczego dane te obejmują:

a)

nazwę albo firmę, łącznie z nazwą jednostki organizacyjnej, nazwą komórki organizacyjnej (o ile takie istnieją),

b)

adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane),

c)

identyfikator miejsca udzielania świadczeń, o którym mowa w art. 17c ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, a w przypadku recepty w postaci papierowej - dziewięcioznakowy numer REGON.

2)

dane lekarza wystawiającego receptę, takie jak:

a)

imię lub imiona i nazwisko lekarza,

b)

kwalifikacje zawodowe lekarza, w tym posiadany tytuł zawodowy,

c)

identyfikator, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia,

d)

numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z lekarzem wystawiającym receptę

– w przypadku recepty w postaci papierowej powyższe dane są nanoszone w sposób czytelny za pomocą nadruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez zniszczenia druku recepty,

e)

podpis:

– w przypadku recepty w postaci elektronicznej - w postaci elektronicznej - kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP albo,

– w przypadku recepty w postaci papierowej - podpis własnoręczny.