Co w przypadku, gdy w SP ZOZ-ie zostało utworzone stanowisko pracy "lat temu" np. " Kucharz" "Pomoc kuchenna", ale nazwy tego stanowiska nie ma w załączniku nr 2 w Tabela zaszeregowania?

Przepisy nie sprzeciwiają się istnieniu stanowisk innych niż określone we właściwych rozporządzeniach Ministra Zdrowia. W takim wypadku kwalifikacje wymagane dla tych stanowisk oraz zasady wynagrodzeń ustala kierownik podmiotu leczniczego.

Na wstępie należy zaznaczyć, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej - dalej r.w.p.p.l., ma zastosowanie do pracowników podmiotów leczniczych prowadzonych w formie jednostki budżetowej, a nie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Jeżeli więc w pytaniu chodziło o SP ZOZ wspomniane rozporządzenie nie będzie miało zastosowania. Jeżeli jednak pytanie dotyczy podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej zagadnienie opisane w pytaniu należy rozpatrywać nie tyko przez pryzmat rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, ale również rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami - dalej r.k.w.p.l.

Rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej, określa sposób wynagradzania pracowników w podmiotach leczniczych działających w formie jednostek budżetowych, natomiast to rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami określa stanowiska i kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (rozporządzenie dotyczy wszystkich podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, a więc zarówno SP ZOZ-ów, jak i podmiotów leczniczych prowadzonych w formie jednostek budżetowych). Regulacje obu rozporządzeń należy odczytywać w ten sposób, że we wszystkich podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, stanowiska określone w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji powinny być piastowane przez osoby spełniające określone wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia, natomiast osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych prowadzonych w formie jednostek budżetowych powinny być wynagradzane w sposób określony w rozporządzeniu w sprawie warunków wynagradzania. Chociaż stanowiska te nie są zupełnie tożsame w obu rozporządzeniach możliwe jest ich właściwe przyporządkowanie. Wskazane rozporządzenia nie wykluczają jednak możliwości tworzenia innych stanowisk innych niż w nich określone. Jak podkreśla się w piśmiennictwie, w przypadku tworzenia stanowisk innych niż wskazane w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji, decyzja co do kwalifikacji pracowników należy do kierownika (tak: M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Wolters Kluwer, Warszawa 2012 r.). Kierownik powinien też określić wynagrodzenie takich osób.